Hoppa till innehållet

Här hittar ni våra stadgar och dokument!

Inled hösten med Lokalekonomidagarna

Konferensen Lokalekonomidagarna är alltid lika populär. Den har arrangerats sedan 2003 och är fortfarande oerhört efterfrågad. Den 25-26 augusti inleder vi höstsäsongen i Alvesta under rubriken ”En annan ekonomi – lokal och hållbar”. Vi diskuterar bland annat nya begrepp som bioekonomi, delningsekonomi och cirkulär ekonomi, och vad de kan betyda för den lokala utvecklingen där vi bor. Vi kommer även titta på exempel på hur god integration bidrar till att stärka den lokala ekonomin. Konferensen hålls på prisbelönta Konferenscentrum/Hotell Rådmannen med kvällsunderhållning på nostalgipärlan Tyrolen i Alvesta – den pittoreska, småländska småstaden med de goda transportförbindelserna.  Läs mer och anmäl dig på lokalekonomidagarna.se

Stadgar för Hela Sverige ska leva Riksorganisationen

Bilaga_1_Stadgar_2016-05-26.pdf

Stadgar Hela Sverige ska leva Västernorrland

 

Stadgar

Hela Sverige ska leva Västernorrland

Reviderade vid föreningens årsstämma den 10 april 2008

Reviderade (namn) på årsmötet 9 april 2011.

Föreningen § 1

Föreningen Hela Sverige ska leva Västernorrland är ett samarbetsorgan för lokala bygdeutvecklingsgrupper i Västernorrlands län samt övriga i länet verksamma föreningar, organisationer och sammanslutningar som stöder föreningens ändamål.

Hela Sverige ska leva Västernorrland är föreningens namn.

Ändamål § 2

Föreningens syfte är att befrämja gles- och landsbygdsutveckling i Västernorrlands län.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Medlemskap § 3

Medlemskap kan vinnas av lokala utvecklingsgrupper, föreningar eller sammanslutningar som arbetar för gles- och landsbygdsutveckling i Västernorrlands län.

Medlemskap liksom utträde och uteslutning beslutas av styrelsen.

Sökanden eller medlem som ej är nöjd med styrelsens beslut äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet för prövning.

Styrelsen skall fortlöpande lämna uppgifter på vilka grupper som väljs som medlemmar. Styrelsen skall också meddela utträden, så att medlemsregistret för Hela Sverige ska leva kan hållas aktuellt.

Med lokal utvecklingsgrupp avses grupp som har öppet medlemskap för alla som bor inom det geografiska område gruppen har som arbetsområde, är politiskt och religiöst obunden, har ett demokratiskt arbetssätt och arbetar med sin bygds framtid och utveckling ur ett helhetsperspektiv

Verksamhetsår § 4

Föreningens verksamhetsår och redovisningsår är kalenderår.

Årsmötet § 5

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Vid årsmötet företräds medlem av ombud. Ombud kan vid årsmöte inneha enbart en röst.

Ordinarie årsmöte hålls före februari månads utgång och extra årsmöte när så erfordras.

Kallelse till ordinarie årsmöte och extra årsmöte utfärdas av styrelsen.

Kallelse till extra årsmöte skall även ske om revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta.

Kallelse till årsmöte skall ske senast fyra veckor före och till extra årsmöte senast två veckor före mötet

Kallelse sker på lämpligt sätt.

Vid föreningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande för mötet, sekreterare och två justeringspersoner vilka tillika rösträknar årsmötet.

3. Fastställande av röstlängd

4. Fråga om kallelse skett stadgeenligt.

5. Styrelsens verksamhets- och redovisningshandlingar

6. Fastställande av balansräkning.

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

10. Fråga om fastställande av årsavgift

11. Förslag och motioner till årsmöter

12. Val av styrelseledamöter och personlig suppleanter till dessa.

13. Val av ordförande i styrelsen.

14. Val av två revisorer och två suppleanter.

15. Val av valberedningskommitté’ för nästa säsong.

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas

Motioner § 6

Förslag och motioner till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast före februari månads utgång

Styrelse § 7

Årsmötet utser en styrelse som skall ha udda antal ledamöter och bestå av lägst sju ordinarie ledamöter inkl. ordförande och lägst sju styrelsesuppleanter samt skall eftersträvas att minst en ordinarie eller en suppleant är boende i var och en av länets sju kommuner.

Styrelsens ordförande väljs särskilt för en mandatperiod på ett år.

Övriga ledamöter väljs för en mandatperiod på två år på så vis att man avgår växelvis vid ordinarie årsstämma.

Styrelsesuppleanterna väljs för en mandatperiod på ett år

Firmateckning § 8

Styrelsen beslutar om vem eller vilka som skall äga rätt att teckna föreningens firma

Revision § 9

För granskning av föreningens verksamhet och styrelsens förvaltning utser årsstämman två ordinarie revisorer och två suppleanter.

Ordinarie revisorer väljs för en mandatperiod på två år och på så vis att man avgår växelvis vid varje ordinarie årsstämma

Revisorssuppleant väljs för en mandatperiod på ett år.

Avgifter § 10

Årsmötet beslutar om medlemsavgifter och även andra avgifter för varje räkenskapsår

Upplösning § 11

Beslut om föreningens upplösning skall ske på två på varandra följande årsmöten, varav det en skall vara ordinarie årsmöte, samt att på det senare årsmötet minst 2/3 av de närvarande röstande är ense.

Vid föreningens upplösande övertas ansvaret för de lokala grupperna av riksorganisationen Hela Sverige ska leva i avvaktan på att de lokala grupperna har bildat ett nytt länsbygderåd

Stadgeändring § 12

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av årsmötet.

Beslut är giltigt, om 2/3 av de röstberättigade vid årsmötet förenat sig om detta.