Hoppa till innehållet

Regionala program

Regionala program Mellersta Norrland

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning.

Programrådet Mellersta Norrland 2014 - 2020

Förslag Regional strukturprogram Mellersta Norrland

Förteckning

Analys Regionalt strukturfondsprogram

Länsöverenskommelsen Västernorrland

Länsöverenskommelsen Västernorrland är en arena där civilsamhällets organisationer tillsammans med representanter från landstinget och kommunerna aktivt kan delta i den omförhandling av samhällskontraktet som forskarna pekar på.
Konferensen Framtidens Civilsamhälle syftar till att öka kunskapen om i vilken kontext vår process med en Länsöverenskommelse befinner sig i – nationell och internationellt.

http://overenskommelseny.wordpress.com/dokument/

Remissyttrande vad gäller Regional transportplan för Västernorrlands län år 2014-2025 ( dnr: 344- 1962-13 )

Bakgrund

Länsstyrelsen i Västernorrland har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en transportövergripande regional transportplan för perioden 2014-2025.

Förslaget skall redovisas till regeringskansliet senast den 16 december år 2013.

Syftet

Syftet med den nationella transportplanen är att uppnå effektivitet, robusthet och hållbarhet.

Målsättningen

Målsättningen med den regionala transportplanen är att få största möjliga nytta av tilldelade medel genom att välja de åtgärder som är bäst lämpade för att lösa de behov och brister som finns.

Revidering av transportplanen

En årlig revidering av planen kommer att ske i samband med Trafikverkets verksamhetsplanering. Då kommer även kommunerna och andra berörda myndigheter få uppdateringar om vilka projekt som påbörjats, vilka som är på gång och om det skett några förändringar mot nuvarande plan.

Utöver detta kommer ett större omtag att göras vart fjärde år i enlighet med de nationella planeringssystemen som gäller. Ungefär fyra gånger/år samlas tjänstemän från Länsstyrelsen, samtliga kommuner, Landstinget Västernorrland, Trafikverket, Kommunförbundet och Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, inom ramen för ” Forum för samhällsplaneringen” där bland annat frågor kring regionala transportplanen diskuteras (det finns i skrift i den Regionala transportplanen att det ställs högre krav på samråd och regionala/lokala aktörers medverkan).

Kommentar 

Här anser vi att Hela Sverige ska leva Västernorrland (Hssl-y) blir kallad som en viktig samarbetspart inom ramen för hela transportplanen i Västernorrland.

Nationell Åtgärdsplan

Kommentar

 • Hssl-y anser att det skall finnas en flexibilitet till omfördelning även för utveckling av landsbygdens mindre vägnät.

De transportpolitiska målen

Kommentar

 • Hssl-y anser att målet skall vara hållbart i hela Västernorrlands län under hela perioden mellan år 2014-2025.

Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland

Kommentar

 • Hssl-y vill göra tillägget; samarbete, nätverksbygge och dialog som utvecklingskraft

Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland

Kommentar

 • Hssl-y anser att det måste bli en absolut prioritet med omgående start för att skapa framtidstro för allas vår överlevnad i hela länet.

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Kommentar

 • Här kräver Hssl-y att flygplatsen Sundsvall- Timrå Airport skall inkluderas i ett flygplatsbidrag som även beviljats för Örnsköldsviks och Höga Kustens Airport
 • Flygplatsen är av största vikt och intresse för en framtida hållbar tillväxt av företag samt nya etableringar för hela Västernorrlands län, Norrland och landet som helhet.
 • Mycket stor hänsyn för framtiden måste tas när det gäller de internationella kontakterna och resandet vad gäller turism till och från Sverige.

 • Besöksnäringen är en näring på tillväxt och är idag ett mycket viktigt komplement till länets traditionella basnäringar, vilket även anges i transportplanen.

Hastighetsöversyn i transportplanen

Kommentar

 • Hssl-y  anser att vägarna skall bli bättre underbyggda, samt att hastigheten kan höjas till 90 km/h eftersom det finns så långa pendlingsavstånd i länet. (tidsvinster och möjligheter att bo och leva i gles- och landsbygd)

Bärighet på vägar i Västernorrland

Kommentar

 • Hssl-y delar uppfattningen i transportplanen att vägarna i  Västernorrland skall hålla samma bärighetsgrad som i övriga landet. Dessutom att dessa vägar skall beläggas för att ge positiva effekter för utveckling av och inflyttning till landsbygden.

Tågtrafik , resor och transporter i Västernorrland

Kommentar

 • Hssl-y delar uppfattningen i transportplanen att, för att säkerställa en mer långsiktig hållbar lösning, planering för dubbelspår mellan Gävle och Härnösand måste påbörjas omgående.

Gång och cykelvägar

Kommentar

 • Hssl-y kan konstatera att väg 331 över järnvägen i Stavreviken (Timrå kommun) saknar gång och cykelbana/väg. Detta bör omgående prioriteras eftersom det går mycket trafik samt tunga virkestransporter. Gående och cyklister har ett minimalt utrymme till förfogande vid möten av trafik från båda riktningarna och olycksrisken är mycket stor.

Vi har gjort vårt remissyttrande med kommentarer under varje rubrik.

Med vänliga hälsningar !

e.u

Johnny Torvaldsson

Ordförande

Hela Sverige ska leva Västernorrland

Nygatan 33 

861 33  Timrå                                 

E-post: jontory[at]live[dot]se                                      

Mobil: 070-208 62 44

www.helasverige.se

( välj länsbygderåd och sedan Västernorrland )

Erland Nordström

Hela Sverige Ska leva Västernorrland

mobil: 070- 638 23 19

Höga Kusten destinationsutveckling AB

Höga Kusten Destinationsutveckling AB har från den 1 oktober anställt Maarja Edman som analys- och omvärldsansvarig och Cecilia Lideskog som marknads- och finansieringsansvarig.

Maarja Edman kommer närmast från en liknande tjänst i Visit Västernorrland. Maarja är född och uppvuxen i Österrike men har sina rötter i Nyland, Kramfors, där hon bor sedan sex år tillbaka. Maarja har 15 års erfarenhet från ledande befattningar i hotellbranschen internationellt och har varit ansvarig för länsturismorganisationen Visit Västernorrland under de senaste 4 åren.

Cecilia Lideskog har arbetat med näringslivsutveckling och offentlig finansiering, med särskilt fokus på EU-finansiering, i både kommunal och statlig förvaltning under 15 år.

Hon har stor erfarenhet av projektutveckling och har tillsammans med näringslivet och andra aktörer utvecklat och drivit många olika utvecklingsprojekt i Örnsköldsviks kommun. Under de senaste åren har hon varit ansvarig projektledare för Örnsköldsviks kommuns stora besöksnäringsprojekt En skärgård i Världsklass.

– Jag är oerhört glad att vi nu kunnat knyta Maarja och Cecilia till det nya bolaget. Min uppfattning är att deras kunskaper inom besöksnäringen är bland de största vår region just nu, säger Peter Holmqvist, VD för det nybildade destinationsutvecklingsbolaget.

Höga Kusten Destinationsutveckling AB, bildades våren 2014. Bolaget ägs av Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand och Sollefteå kommuner.

Ytterligare information: Peter Holmqvist, VD,  070-696 64 32

Landsbygdsprogram för Sundsvalls Kommun 2021

Om landsbygdsprogrammet Vad är landsbygdsprogrammet?

Landsbygdsprogrammet är Sundsvalls kommuns övergripande strategi och handlingsplan för landsbygden. Det gäller till år 2021, men kan vid behov revideras fram till dess. Programmet utgör även Sundsvalls kommuns varuförsörjningsplan och bredbandsstrategi för landsbygden. Sammantaget är programmet en plattform och utgångspunkt för det övergripande arbetet med landsbygdsfrågor i kommunen. Det pekar ut inriktning och prioriteringar och ska ligga till grund för beslut som bedöms påverka tillgången till service på landsbygden eller möjligheten att bo och arbeta där. 

Landsbygdsfrågor är ett tvärsektoriellt område. Oavsett om det handlar om infrastruktur-, näringslivs-, eller servicefrågor så finns i många fall ett landsbygdsperspektiv att ta hänsyn till. Kommunens verksamheter är mångfacetterade och även om landsbygdsprogrammet till stor del är heltäckande så berörs inte samtliga områden som har kopplingar till landsbygden. Det är en medveten avgränsning i syfte att lyfta fram de mest prioriterade frågorna.

Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvall

Remissversion

Bilaga