Hoppa till innehållet

Pressmedelanden

Nu går det att söka stöd för lokalt ledd utveckling

Nu öppnar Jordbruksverket möjligheten för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att söka stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. En nyhet är att lokalt ledd utveckling har tillgång till flera olika fonder, vilket skapar möjligheter för helt nya typer av leaderprojekt. 

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden gör det möjligt för aktörer som engagerar sig i utvecklingen av sin bygd att söka finansiering till utvecklingsprojekt. Den 28 januari öppnar möjligheten att söka stöd via Jordbruksverkets nya e-tjänst. Stora delar av Sverige täcks av leaderområden. I varje område finns det ett leaderkontor som hjälper till att mobilisera, informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar. 

Pressmeddelande från Jordbruksverket 27 januari 2016

Fyra fonder finansierar Nytt för programperioden som räcker till och med 2020, är att fyra EU-fonder samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, regionala utvecklingsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. 

- Att det finns fyra samverkande fonder öppnar för nya typer av leaderprojekt. Det lokala leaderkontoret ger hjälp och stöd både vid ansökan och genomförande av projekt, det är därför viktigt att hålla tät kontakt med kontoret, säger Johan Magnusson, chef på Jordbruksverkets enhet för lokalt ledd utveckling. 

Mer information Här hittar du mer information om lokalt ledd utveckling 

Här hittar du mer information om lokalt ledd utveckling 

Fakta om lokalt ledd utveckling med leadermetoden

  • Sammanlagt finns det under åren 2014–2020 cirka två miljarder kronor för lokalt ledd utveckling i Sverige, när den svenska medfinansieringen är inräknad.
  • Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja. utvecklingen i ett leaderområde kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd.
  • I Sverige finns 48 leaderområden som arbetar med lokalt ledd utveckling.
  • Hittills har 25 leaderområden fått startbeslut. Resterande områden förväntas få startbeslut innan mars månads slut.  

Kontaktperson för journalister  Johan Magnusson, enhetschef Enheten för lokalt ledd utveckling Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se Telefon 036-15 59 60 

Genomförd Europeisk landsbygdsriksdag 2015

Under en kampanj i våras efterlyste Hela Sverige ska leva inspel och förslag från vår egen organisation och våra medlemsorganisationer om hur Sveriges landsbygder skulle vilja forma en framtida landsbygdspolitik på europeisk nivå. Initiativtagare till projektet var de tre europeiska nätverken, ERCA, Prepare och Elard. Målet med kampanjen var att ta     fram ett europeiskt landsbygdspolitiskt manifest. Övriga deltagande länder i Europa tog också, via sina landsbygdsorganisationer och nätverk, fram förslag om utveckling av landsbygd och småsamhällen.

Varje partner fick också skicka delegater till riksdagen i Österrike. Från svensk sida utsågs:  Pia Tingvall, ordförande i Hela Sverige ska leva Östergötland och ersättare i Hela Sverige ska levas styrelse.  Peter Zetterman, anställd på ABF och styrelseledamot i Hela Sverige ska levas styrelse. Isabelle Axelsson, ordförande i föreningen Utveckla Örbyhus, Tobo och Vendel samt ersättare Hela Sverige ska leva Uppsala läns styrelse. Lars Bergström, ordförande i Hela Sverige ska leva Norrbotten Lena Husén, Hela Sverige ska levas internationella samordnare. Då både Pia och Peter i sista stund blev tvungna att avstå fick följande två representera HSSL: Inez Abrahamzon, tidigare ordförande för Hela Sverige ska leva och projektledare för den första europeiska landsbygdsriksdagen, 14 november 2013, i Bryssel. Staffan Bond, tidigare verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.

I den svenska delegationen ingick även vår medlemsorganisation, Winnet Sverige, med Britt-Marie Söderberg Torstensson och Siv Lindén, samt styrgruppens ordförande i Landsbygdsnätverket, Peter Melin.

Den 4-7 november 2015 genomfördes så European Rural Parliament i Österrike.  Det var ett mycket positivt och väl genomfört arrangemang i den lilla barockstaden Schärding på gränsen till Tyskland. Närmare 300 delegater från många europeiska landsbygdsorganisationer inklusive representanter från nationella myndigheter deltog. Inför denna andra europeiska landsbygdsriksdag hade över 40 organisationer tagit del i förberedande arbete i de flesta länderna i Europa. Nationella kampanjer hade även genomförts i länder utanför EU, i exempelvis Turkiet och på Island. Det mångåriga arbetet (främst från svensk sida) att bereda vägen till europeiskt landsbygdssamarbete och att få till stånd en europeisk landsbygdsriksdag uppmärksammades vid flera tillfällen under riksdagen. Modellen har varit den svenska landsbygdsriksdagen. Speciellt uppmärksammades Hela Sverige ska leva och Staffan Bond.

Under European Rural Parliament arbetades de olika förslagen och inspelen ihop till ett europeiskt landsbygdspolitiskt manifest, som lämnas över till politiker och aktivister i hela Europa.

Läs mer om riksdagen på European Rural Parliaments hemsida där ni även kan ladda hem manifestet på engelska och på svenska.

Från svensk sida fick vi in en beskrivning av den urbana normen, i punkt 11. Det var en av de svenska delegaterna, Isabelle Axelsson från Uppsala länsbygderåd som såg till detta. Även förtydligande formulering om män och kvinnor tillfördes dokumentet. Vi bifogar även en kort rapport från en av delegaterna, Lars Bergström, se bilaga. 

Kontaktperson Lena Husén lena.husen@helasverige.se, 070-525 74 95

Rapport från Övervakningskommittén för Lokalt Ledd Utveckling 2015-10-27

Jag deltog i första mötet med Övervakningskommittén (ÖK) för LLU den 15 oktober, för den nya programperioden.

Efter presentationen av deltagarna informerades om uppgift och ansvar samt hur denna övervakningskommitté ska arbeta i förhållande till övriga dito.

Mötet började med att gå igenom förslaget till en arbetsordning. I realiteten finns inte mycket som kan ändras eftersom det finns dels EU riktlinjer dels till viss del synergier med ÖK för landsbygdsprogrammet. Några få kommentarer fanns. I princip beslutar ÖK om sin egen arbetsordning.

Vi fick en längre föredragning om urvalet till leaderområden och urvalskriterierna för programperioden. Ingenting nämndes i det sammanhanget om att fem oråden hamnat utanför. När jag tog upp den frågan och återupprepade våd kritik, fick jag ungefär samma svar. Med från Näringsdepartementet Linda Boström, som vi också träffade på näringsdepartementet i samma fråga den 21 september. Några i sak nya argument, svar, förklaringar kom inte. Man angav att EU-förordningen i några tillämpningsregler hade angivit ett riktmärke på att med administrativ kapacitet skulle det finnas 3 milj. euro. Därmed är det klart att Sverige och Jordbruksverket valt en högre nivå, och skälet angavs vara högre lönekostnader i Sverige.

Ingen annan tog upp frågan eller kommenterade den.

Det framkom vid informationen att ett ”vitt” icke-leader område, kan, om de har sin strategi etc, ingå i ett samarbete med en leader-område som de gränsar till. Detta skulle kunna vara en, om än begränsad, möjlighet.

ÖK diskuterade urvalskriterier för förberedande stöd fas 1 och 2. ÖK beslutar om detta. I praktiken kunde vi inte ändra på något eftersom om ÖK gjorde det så skulle de förberedande åtgärderna kunna bli utan den ersättning och de utgifter de redan haft för sin strategi etc. Allt detta beror på den sena uppstarten av hela landsbygdsprogrammet.

ÖK beslöt också om en kommunikationsstrategi för lokalt ledd utveckling. I sammanhanget där man som bakgrund beskriver detta skriver man om social inkludering. Jag begärde att man skulle lägga till ”och mångfald” utifrån den särskilda situation Sverige har nu med asylsökanden. Både urvalskriterier för fas 1-2 och kom-strategin är väldigt ”nationell”. Så blev också beslutet.

Vi kan notera att vi talar om en programperiod 2014-2020, samtidigt som vi tecknar datum i oktober 2015, alltså två år in i perioden. Men allt beror på sent beslut om fler-årsbudgeten och det tidskrävande arbetet att få igång landsbygdsprogrammet. Tyvärr.

Staffan Nilsson, ordförande