Hoppa till innehållet

Artiklar och inlägg

Servicefrågor på träffar för landsbygdsutvecklare

Två regionala inspirationsträffar för landsbygdsutvecklare har arrangerats under hösten i Örnsköldsvik och Agunnaryd. Gemensamt tema för de båda träffarna var tillgång till service i gles- och landsbygder. Mer fokus på servicefrågorna är positivt menar Magnus Nordgren som arbetar inom Landsbygdsnätverket med frågor som berör service i landsbygder.

Inspirationsträff med temat lanthandel och service samt mindre besöksmål med innovativt tänkande.

– Det finns en större pott pengar till kommersiell service på landsbygden än någonsin i den nuvarande programperioden för landsbygdsprogrammet vilket är glädjande, säger Magnus Nordgren. Nu gäller det att vi får ut information till alla som berörs. En bra möjlighet är de regionala träffarna för landsbygdsutvecklare.

Camilla Jägerhem från Tillväxtverket medverkade på de båda träffarna. Hon pekade med tydlighet på betydelsen av tillgång till service i gles- och landsbygder. För att jobb och tillväxt ska ske i landets alla delar krävs tillgång till en grundläggande service där människor verkar och bor.

– Ingen service, inga företag och vice versa, säger Magnus Nordgren. Deltagarna på träffen konstaterade att nätverket för landsbygdsutvecklare fyller en stor funktion för erfarenhetsutbyte och speciellt små kommuner har en verklig nytta av det. 

Den regionala träffen i Örnsköldsvik arrangerades under en eftermiddag direkt efter Landsbygdskonferensen Höga Kusten. Genomgående tema var service och utveckling av servicelösningar. En slutsats var att nyckeln till framgång är samverkan samt otraditionella lösningar.

Två kommuner i samverkan

Träffen i Agunnaryd arrangerades av Ljungby och Falkenbergs kommuner. Teman på träffen var lanthandel, service och mindre besöksmål med innovativt tänkande.  

– Eftersom jag brinner för butiker som mötesplats på landsbygden och vill hitta sätt för att stötta lokala dagligvaruhandlare på landsbygden så valde vi ett tema på det, säger Anette Olsson, landsbygdsutvecklare och EU-samordnare i Ljungby kommun. Min kollega i Falkenberg är engagerad i nätverk för mindre besöksmål och kan ge exempel på hur besöksmål kan lyftas med hjälp av innovativt tänkande, varför vi också valde det som ett tema. Det var extra spännande med träffen i Agunnaryd, då vi var två kommuner som bjöd in.

Två lanthandlare från Agunnaryd respektive Lidhult berättade om sina verksamheter och beskrev det som varit framgångsfaktorer för dem. Andreas Rehn, handlare i Lidhult, avslutade sin presentation med en tänkvärd målsättning; ”Vi gör allt för att helt enkelt inte ge kunden ett ärende in till staden”.

Att som besöksmål utnyttja de möjligheter som naturen och det närproducerade erbjuder var viktiga delar för de två framgångsrika halländska företagare som presenterade sina verksamheter. Sörby Naturhälsovård är en resiliensgård med grön rehabilitering och friskvård med naturen som rum. Det andra företaget, Matglädje i Halland, har som affärsidé att tillreda och servera traditionell vällagad husmanskost. En idé som de under sommaren kombinerar med att arrangera matvandringar i bygden.

Läs mer om de båda träffarna på sidan "Genomförda träffar".

Med vänlig hälsning

Ulrik Strömberg

Den akuta krisen för sjukvården i Västernorrland

Den akuta krisen för sjukvården i Västernorrland

·         Interpellation Den akuta krisen för sjukvården i Västernorrland (pdf, 78 kbyte, nytt fönster)

·         av Lena Asplund (M)

·         till Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:81 Den akuta krisen för sjukvården i Västernorrland

av Lena Asplund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Ekonomin i landstinget Västernorrland är sedan lång tid tillbaka ordentligt ansträngd och har så varit under hela 2000-talet. Vissa skattehöjningar har gjorts, men det har bara temporärt dämpat problemen.

Länssjukhuset i Sundsvall har stora personalproblem, och många i personalen är missnöjda och säger upp sig, med följd att stafettpersonal behöver användas och då till dyrare kostnader.

Socialdemokraterna i landstinget har kommit med ett förslag om att lägga ned i princip hela Sollefteå sjukhus, ett förslag som nu debatteras hårt i hela länet. Denna nedläggning skulle få förödande konsekvenser för väldigt många människor och i förlängningen riskera en större avfolkning av en hel bygd.

När det gäller frågan om likvärdig vård i hela landet är hälso- och sjukvårdslagen tydlig med att vård ska ges på lika villkor. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Om nedläggningsplanerna fullföljs skulle resultatet bli att väldigt många människor inte skulle få vård på lika villkor.

Jag är medveten om att landstingen har en stor frihet och bär det huvudsakliga ansvaret för finansiering, organisering och utförande av hälso- och sjukvård och att de även ska tillse att alla invånare har tillgång till en god vård.

Nedläggningar och centraliseringar är något vi ser i hela landet, vilket får till följd att medborgarna inte får en likvärdig vård. Detta är på sikt inte hållbart om vi vill att hela Sverige ska leva.

Många av hälsocentralerna drivna av landstinget i Västernorrland har stor brist på läkare, med följd att stafettläkare måste användas. Detta ökar ytterligare på kostnaderna för landstinget. Denna problematik delar man med flera andra landsting. Sverige har ett högt antal läkare per capita, bland de allra högsta i världen. Ändå är det brist på många ställen. Många ställer då sig frågan i vilken utsträckning läkarna får möjlighet att ägna sig åt det som är deras primära uppgift.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa likvärdig vård i hela landet?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att problemet med det dyra utnyttjandet av stafettläkare ska upphöra

Med vänlig hälsning

Ulrik Strömberg

__________________________

Hela Sverige ska leva

Vi jobbar för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling
och en god balans mellan stad och land.

Stortorget 7, 2 tr

111 29 Stockholm

08-24 13 50, 070-641 44 14

ulrik.stromberg[at]helasverige[dot]se
www.helasverige.se

Vill ni hjälpa till att finna fler bostäder på landsbygden åt alla nya svenskar?

Den stora invandringen till Sverige ställer stora krav på att hitta fler bostäder.  På landsbygden kan det finnas lediga hus och lägenheter där nyanlända kan flytta in i. Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp vill hitta bra metoder för hur man inventerar och finner lediga boenden på landsbygden och bjuder in till samarbete. 

Vi söker därför kommuner eller organisationer som är intresserade av att i en kommun samarbeta med oss för att testa metoder för inventering av bostäder på landsbygden, med syftet att nyanlända med uppehållstillstånd ska kunna flytta in i dessa.  Huvudfokus är inventering av lediga bostäder på landsbygden, men aktiviteten kan även innehålla att identifiera hinder och möjligheter för boende på landsbygden avseende exempelvis service, infrastruktur och jobbmöjligheter.  Finns pågående planer för att bygga hyresbostäder i den tätortsnära landsbygden i en kommun är detta också av stort intresse.

I det lokala genomförandet i kommunerna engageras landsbygdsnätverkets medlemmar och andra organisationer regionalt och lokalt för att få en bra kontakt och dialog med lokalbefolkningen.

Aktiviteten ska dokumenteras och utvärderas och erfarenheterna ges spridning inom Landsbygdsnätverket. Olika erfarenheter och modeller tas fram för hur inventeringar av bostäder kan göras, som då kan användas även i andra landsbygdsområden. 

Arbetet genomförs i samarbete med den myndighetsgemensamma ”bosättningsgrupp” som finns där länsstyrelserna, Boverket, Migrationsverket, Af m fl. myndigheter ingår.

Vi vänder oss således till dig i en kommun eller organisation som har verksamhet i en kommun, och som är villig att samarbeta med oss för att inventera lediga bostäder i er kommun.

För omkostnader i samband med inventeringsarbetet; ex mötes- och resekostnader, arvoden etc. ersätts med upp till 15 000 kr per kommun. Inventeringsarbetet ska genomföras senast t o m mars 2016

Vid intresse kontakta någon av nedanstående senast 1 november:

Bo Ljung, Länsstyrelsen tel. 010-223 10 00 bo.ljung[at]lansstyrelsen[dot]se

Jan Runfors, Hela Sverige ska leva, tel.0762137836 jan.runfors[at]comhem[dot]se

Per Hasselberg, Hushållningssällskapet, tel. 0720515995, per.hasselberg[at]hushållningssällskapet[dot]se

Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverkets kansli tel. 036-15 62 15 nils.lagerroth[at]jordbruksverket[dot]se

Med vänlig hälsning

Per Hasselberg

Hushållningssällskapet Väst

Ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration

PS läs gärna mer om landsbygdsnätverkets arbetsgrupp integration här: www.landsbygdsnatverket.se/huvudomraden/omnatverket/arbetsgrupper/integration

Integration och flyktingmottagande på enklare sätt 2011-4223

Studien handlar om att underlätta för asylsökande och nyanlända att få enklare vägar in i det svenska samhället. Här finns idéer och förslag om åtgärder som visar på möjligheter för myndigheter och kommuner att samarbeta och ta tillvara den sociala sektorns kunskaper och kontakter i lokalsamhället. Studien visar också på de nyanländas engagemang för att finna jobb, trygghet, medborgarskap och bristen på kontakter med det vi kallar svenskt.

De åtgärder som föreslås riktar sig främst till myndigheter och kommuner.

Integration_slutrapport.pdf