Hoppa till innehållet

Service i samverkan.

I det EU-finansierade pilotprojektet Service i samverkan vill Hela Sverige ska leva utveckla servicen i de elva deltagande kommunerna. Lokalsamhället och det lokala näringslivet ska genom möten i varje bygd inkluderas i planering och genomförande av service på landsbygden. Genom ett medskapande mellan den lokala nivån, den första samhällsnivån, och kommunens representanter ska nya modeller testas för flernivåsamverkan och en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden tas fram.

Projektet styrs av en styrgrupp med sex representanter från Hela Sverige ska leva och Sveriges kommuner och landsting. 

Under projektets första två år arbetade nio lokala processledare i de elva kommunerna. De bildade ett processledarnätverk och leddes av en projektkoordinator. Under 2020 består projektgruppen av ett mindre serviceteam bestående av projektkoordinator och två medarbetare. Serviceteamets uppgift är att ta fram en webbaserad kunskapsbank för att förmedla lärdomarna från de två åren.

Läs mer om projektet Service i samverkan här.

I broschyren Service i samverkan presenteras hela projektet. För mer information, kontakta Sigrid Larsson, projektkoordinator:
Telefon: 070-249 05 86
E-post: sigrid.larsson@helasverige.se 

Projektet är EU-finansierat.