Hoppa till innehållet

Omställning för hela sverige.

Vi står inför en klimatkris, artutrotning, återkommande finanskriser och sinande oljelager. Vad kan vi göra för att vända utvecklingen? Landsbygden är per definition motorn i den hållbara samhällsutvecklingen eftersom det är här som vi producerar energin, maten och hanterar industrisamhällets olika typer av avfall.

Hela Sverige ska leva arbetar för en omställning underifrån: till hållbara bygder i hela landet som står rustade för att möta utmaningar inom energi, ekologi och ekonomi. Tillsammans med bland andra Omställningsnätverket och Studiefrämjandet stöttar vi lokala initiativ med metoder, studiecirkelmaterial, utbildningar, interaktiva webb-gemenskaper, möten och politiskt påverkansarbete. På så vis drar vi vårt strå till stacken för att förverkliga Parisavtalet och nå FN:s globala mål. 

En gräsrotsrörelse som minskar klimatpåverkan

Omställningsrörelsen är en global gräsrotsrörelse som arbetar för att lokalsamhällen ska ha förmågan att klara förändringar och utmaningar inom ekologi, energi och ekonomi, så kallad resiliens. Den består av lokalt drivna grupper med lust och mod och som skapar positiva visioner och gör praktiska och känslomässiga förändringar som gynnar allt liv på planeten – inklusive mänskligheten.

En av de frågor som lokala omställningsgrupper jobbar mest med är frågan om hur vi kan minska beroendet av fossil energi och begränsa klimatpåverkan. I till exempel Tolg i Småland har omställare startat samåkningssystem för att byborna ska dela sina bilar och skjutsa varandra. På många håll, bland annat i Offerdal och Falbygden, har omställningsarbetet lett till bildande av vindkraftkooperativ. På andra håll har investeringar gjorts i solceller.

Från gratisbutik till mångfaldsträdgård

Många omställningsinitiativ har fokus på hållbar och cirkulär ekonomi. Ett exempel är Skattungbyns Freeshop, där byborna kan lämna in och ta andrahandsvaror helt gratis. Att reparera produkter eller skapa nya produkter av återbrukat material är populärt. Det kan exempelvis handla om reparationsverkstäder som ”cykelkök”, utlåning i form av “klädbibliotek” och klädbytardagar. Eller olika former av workshops och lärande inom återbruk, något som St. Sigfrids folkhögskola ägnar sig åt.

Att främja den biologiska mångfalden och samtidigt öka matsäkerheten (minska beroendet av matimport) är också viktigt. Grupperna har tagit sig an denna fråga på olika sätt. I Söderhamn har Södra Norrlands Omställningscentrum (SNOC) gjort ett produktionskök för mathantverk och håller kurser i hur småskaliga, lokala produkter kan bli mer “vardagsmat”. I Flogsta har omställningsarbetet lett till startande av en inköpsförening som köper in mat direkt från lokala, ekologiska producenter. I Gottsunda har omställare startat en “matpark” där alla boende är välkomna att odla, skörda och lära sig om småskalig, ekologisk matproduktion. I Vattholma har omställningsgruppens arbete lett till att en ekobonde börjat experimentera med så kallad “biomimicry”, alltså att jordbruket imiterar naturens mångfald. Det har inneburit att bonden planterat fruktträd och bärbuskar mellan sina åkerlappar. I Stjärnsund jobbar omställningsgruppen med ”permakultur”, som är ett sätt att odla hållbart på och som strävar efter att efterlikna ekosystemet. I Stjärnsund har permakultur använts för att skapa en “mångfaldsträdgård” med bland annat insektshotell, en “skogsträdgård” med fleråriga grönsaker samt en växande kursverksamhet. I Billinge experimenterar omställare med andelsjordbruk och digitala plattformar för att konsumenter ska kunna samarbeta med och handla direkt av småskaliga bönder.

Festlig information och inre reflektion

En stor del av arbetet handlar också om att på ett inspirerande och festligt sätt sprida information. Ett sådant exempel är Framtidsveckan som finns i flera olika län och där omställningsgrupper arrangerar en mängd studiebesök, workshops, föreläsningar, panelsamtal och kulturevenemang under en vecka. Så belyser de klimatförändringarna och hur vi kan ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Inre omställning är också en viktig dimension i omställningen – alltså hur vi förhåller oss till världen, våra värderingar och relationer till varandra, oss själva och allt levande. Längre och kortare kurser och studiecirklar i inre omställning arrangeras av många omställningsinitiativ, till exempel i Sörby, Falkenberg, och Alingsås.

Läs mer om omställning

Omställning.net
Facebookgruppen Omställning Sverige
Ladda ner handboken Sverige ställer om
Omställningshandboken