Hoppa till innehållet

Här hittar ni våra stadgar och dokument!

Stadgar för Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Stadgar är interna regler som gäller för en förening.

Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet. En av huvudpunkterna i stadgarna bör därför vara att utförligt och preciserat ange föreningens ändamål. 

Nya stadgar antagna på årsmöte 26 mars 2017

Verksamhetsplan Hela Sverige ska leva Uppsala län

Syfte.

Balans mellan stad och land. God landsbygdsutveckling. Goda villkor i hela landet.

Verksamhetsidé.

Från Hela Sverige ska leva Uppsala läns stadgar

Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela länet ska leva. Verksamheten ska ge en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela landet. Hela Sverige ska leva Uppsala län arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper och medlemsorganisationer, samt myndigheter, organisationer och andra intressenter. Hela Sverige ska leva Uppsala län arbetar nationellt och internationellt för att stimulera

erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion och påverka politiken.

Värdegrund.

Lokala utvecklingsgrupper ska stödjas för att nå största möjliga demokratiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga framgång. Vår värdegrund bygger på

kriterierna * Demokrati * Mångfald * Hållbarhet * Jämställdhet. Dessa horisontella kriterier finns med i allt det arbete vi gör och de projekt vi driver.

Demokrati.

 

Vårt arbete sker i en demokratisk anda. Styrelsen väljs demokratiskt på årsmötet.

Vi har högt i tak och det finns goda möjligheter att framföra sina åsikter. Yttrandefrihet är viktigt i en öppen och levande demokrati. Det är också viktigt att de frågor vi driver är förankrade i rörelsen genom demokratiska metoder.

 

Mångfald.

 

Vi vill ha mångfald i vår

organisation. Vi måste få fler yngre deltagare. Därför har vi en särskild plats reserverade för deltagare under 30 på våra års och

föreningsmöten. Vi har en mångfald av kompetenser inom styrelsen. Vi har en mångfald av röster och en mångfald geografiskt, åldersmässigt, erfarenhetsmässigt och av flera olika bakgrunder.

 

Hållbarhet.

 

Vi vill bidra till ett hållbart

samhälle. Vi ska vara en progressiv rörelse som vill vara med och utveckla samhället med hänsyn till hållbarhet. Både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi reser så miljövänligt som det går. Vi har ett hållbarhetstänk när det

gäller lokaler, digitala lösningar och förtäring på våra möten.

 

Jämställdhet.

 

I vår rörelse strävar vi efter

jämställdhet mellan kvinnor och män, men också mellan landsbygd och stad. Detta gör vi bland annat genom att lyfta fram exempel i vår kommunikation.

Vi vill att alla ska komma till tals på våra möten.

Vi har en jämställdhetsstrategi

och styrelsen har fördelningen 40/60 mellan män och kvinnor.

En kvinna och en man väljs till ordförande.

 

Uppdraget.

Läns föreningen Hela Sverige ska leva Uppsala län har två huvudsakliga uppdrag som är beroende av varandra. Det ena uppdraget är ”Stärka lokalt” och det andra är ”Påverka det offentliga”.

Stärka lokalt.

Föreningens verksamhetsidé är att stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Sverige ska leva. Detta gör vi genom samverkan, kunskapsöverföring, goda exempel, lokala projekt och stöttning på olika sätt.

Påverka det offentliga.

För att kunna stärka lokalt måste organisationen påverka offentliga och vara en kommunikationskanal mellan de lokala utvecklingsgrupperna och de som har makt att påverka samhällsutvecklingen. Detta finns beskrivet i föreningen syfte. Det handlar om att bedriva opinionsbildning och att ha en god dialog med beslutsfattare.

 

Föreningen Hela Sverige ska leva Uppsala län.

Hela Sverige ska leva är Uppsala län är en ideell förening som bildades 2005. Vi är en av de få föreningar i länet som tar ett helhetsgrepp om landsbygdsfrågan. Vi jobbar med landsbygdsfrågorna utan partipolitisk koppling. Vi är en folkrörelse för byarörelsen (som består av byaföreningar, samhällsföreningar, byalag, lokala utvecklingsgrupper, vägföreningar, hembygdsföreningar, bygdebolag, fiberföreningar och omställningsgrupper, etc.) Medlemmar är 206 lokala utvecklingsgrupper samt ett 10-tal medlemsorganisationer. I länet stöttar vi grupperna och ger råd på regional och lokala nivå.

Samverkan.

För att vara en stark förening krävs att vi har många samverkansparters. Tillsammans med andra intresseföreningar kan vi genomföra mer än om vi står ensamma. För att kunna upprätthålla det goda samarbetet med medlemsorganisationer och samarbetspartners ska vi träffas och planera verksamheten och utbyta kunskap. Detta görs vid regelbundna möten. Vi vill också jobba för att få fler medlemsorganisationer och samarbetspartners. Vi har ett kontinuerligt informationsutbyte och för debatt tillsammans genom bland annat nätverkande och debattartiklar.

Vi är:

• Vi är den föreningen som driver frågan om ett land i balans

• Vi är föreningen som samlar landsbygdsrörelsen och den lokala första nivån

• Vi är föreningen som värnar om det lokala inflytandet

• Vi är en förening som prövar nya idéer för att utveckla landsbygden

• Vi är en förening som lyfter de goda exempel som finns på landsbygden

• Vi är en förening som jobbar med socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela landet

Föreningen:

• Vi är den samlande rösten för 206 lokala utvecklingsgrupper

• Vi är en välkomnande organisation som det är lätt att bli medlem i och vara en del av

• Vi välkomnar mångfald både när det gäller människor och åsikter

• Vi är en organisation som präglas av samverkan med de aktörer som liksom vi vill samarbeta för att nå ett land i balans

• Vi är en organisation som har inflytande över viktiga frågor vad gäller landsbygden

KUNSKAP:

• Vi är föreningen att vända sig till när det gäller landsbygdsfrågor

• Vi är en förening som med en hög kunskapsnivå och bred förankring tar ett helhetsgrepp om landsbygdens förutsättningar

• Vi förknippas med kunskap och engagemang genom att vara kunniga och pålästa

Samhällets behovstrappa.

Det första trappsteget är det som ett samhälle behöver för att kunna finnas. Det är väsentligt att det finns nära, inpå husknuten”. Detta trappsteg kallar vi "infrastruktur" och innefattar sådana saker som vägar, telefoni, energi, digital infrastruktur som till exempel bredband, ekonomi, livsmedel och bostäder. Saker som är absolut nödvändiga för att du ska kunna leva och bo på ett ställe.

Det andra trappsteget handlar om trygghet och service. Detta trappsteg behöver du inte ha inpå "husknuten" men inom ett rimligt avstånd. Det handlar om service av olika slag: affär, skola, sjukvård, polis, räddningstjänst med mera.

Det tredje trappsteget är gemenskap. Det handlar om att ha mötesplatser och ett utbud av kultur, fritid och folkbildning. Det är därför samlingsgården och studieförbunden är viktiga i samhället. Alla tar inte del av detta eller tycker det är viktigt men för många är det mycket viktigt, framförallt för attraktiviteten för en plats.

Det fjärde trappsteget är självkänslan. Det här är en mer abstrakt nivå som handlar om inflytande, makt, om samhällsnormer, om den rådande storstadsmaktordningen och den rådande världsbilden. Det är viktigt att dels känna att man har makt och inflytande över sin egen vardag och att man kan påverka samhället man bor i, att det finns en demokrati, men också att känna sig betydelsefull. Att känna sig stolt över sin hembygd.

Det femte steget är självförverkligande. Där sker innovation, kreativitet, entreprenörskap – det är det visionära steget där samhället "blir allt det kan vara". Men för att nå dit måste de andra stegen på trappan finnas, annars är det svårt med självförverkligande (om man är upptagen med att "rädda skolan" eller bygga bredband). Tanken är att kunna visa denna trappa som en modell och kunna diskutera utifrån den att alla delar är viktiga för att bygga ett hållbart samhälle, samt hur vi jobbar tillsammans för att nå visionen att hela Sverige ska leva och kunna självförverkligas.’