Hoppa till innehållet

Här kan du läsa om olika projekt

 

Coast 4 Us

Via Central Baltic har en projektgrupp där HSSLÖ ingår, tillsammans med flera länder runt Östersjön, sökt stöd till projektet Coast4us som handlar om att arbeta med ett mer inkluderande sätt i myndigheternas planarbete. Att ha med lokala företrädare från början i en planeringsprocess som påverkar människor som bor, lever och verkar på en plats. För ett bättre, klokare och mer uthålligt arbete, inte bara i kustlandskapen utan i hela regionen. I projektet ingår myndigheter, kommuner, universitet, olika organisationer och företag från Sverige, Åland, Estland och Lettland. I projektet ingår dessutom flera associerade organisationer som på olika sätt stödjer projektet. Projektägare i Östergötland är Länsstyrelsen.


Projektet ”Tomma hus” letar metoder för att ta tillvara fastigheter

Sedan början av 2020 har Hela Sverige ska leva Östergötland, Coompanion Östergötland och Motala kommun arbetat i projektet ”Tomma hus” vars syfte är att hitta metoder och verktyg för de kommuner som vill arbeta med hur man ska ta tillvara outnyttjade resurser i form av fastigheter. I Motala kommun har man kartlagt tomma fastigheter och valde att engagera byalagen i de olika kommundelarna. Lantmäteriet har tagit fram en mycket användbar app för projektet. Den innebär att när man hittat ett tomt hus, så öppnar man appen, skriver in efterfrågade data och kan då få veta vem som äger fastigheten. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Östergötland.

Här kan du läsa mera

Tomma hus på landsbygden ska bli bebodda

"Om fler familjer flyttar till landsbygden för att bo och leva där kommer det leda till att landsbygdsborna får ett bättre underlag för service, säger Pia Tingvall från Hela Sverige ska leva och Coompanion Östergötland.

Här kan du lyssna när Pia Tingvall intervjuas i P4 Östergötland

Webbinarium tomma HUS

"Vi vet att det finns ett stort behov av boenden på landsbygden. Tanken med projektet är att hitta verktyg och metoder för att identifiera hus och fastigheter på landsbygden som inte används och sedan fylla dem med boende/verksamhet. Hitintills har vi identifierat ca 200 objekt som lagts in en via en helt unik app som Lantmäteriet tagit fram. Det finns redan nu metoder och erfarenheter som vi kan dela med oss av"

Medverkar gör Anders Bengtson och Torbjörn Karlsson, Motala kommun samt Pia Tingvall, Hela Sverige ska leva Östergötland och Camilla Carlsson Coompanion Östergötland.

Här kan du lyssna på webbinariet som sändes den 29 oktober 2020.


 

Projekt/Arkiv


Service i samverkan

Service i samverkan är ett pilotprojekt finansierat genom Landsbygdsprogrammet och administreras av Tillväxtverket. Projektägare och ansvarig är riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Projekttiden är beräknad till 26 månader med start hösten 2017. Projektbudget är drygt 16 miljoner kr.

Pilotprojektet kommer att genomföras i elva kommuner i sammanlagt sex län. Arvidsjaur, Skellefteå, Storuman, Älvdalen, Ludvika, Flen, Vingåker, Norrköping, Motala, Älmhult och Ljungby. 

Projektets mål är att utveckla den samordnade servicen i de deltagande kommunerna och att nya medskapande metoder används i framtagande av kommunala serviceplaner för landsbygden i fortsättningen. Den lokala nivån, ”första nivån” ska inkluderas i planering och genomförande av service på landsbygden. 

Nya modeller för flernivåsamverkan ska testas och dokumenteras i de elva kommunerna i ett medskapande mellan lokala utvecklingsgrupper, landsbygdsföretagare och kommunens representanter. I varje kommun ska en ny lokal servicelösning etableras under projekttiden.

Två processledare är anställda i Östergötland, Pia Liedholm, Norrköping och Eva Carlgren, Motala.

Samverkan för energieffektivisering

Linköpings stift har beslutat genomföra en inventering av sitt fastighetsbestånd och funnit över 700 byggnader av olika slag, varav 280 är kyrkor. Dessa byggnader värms i mycket hög utsträckning av olja eller direktverkande el. Kostnaden är mycket hög - för såväl miljön som för plånboken. År 2011 tog stiftet ett beslut att genomföra en satsning på energieffektivisering och ett nytänkande vad gäller energislag/metod för uppvärmning av lokalerna. Man insåg från stiftets sida att denna satsning skulle kunna växlas upp genom olika former av samverkan med lokalsamhällets aktörer och därmed komma flera till del. Därav samverkan med föreningen Hela Sverige ska leva. Mer information

Lokala utvecklingsplaner i Sommenbygd

I  detta projekt arbetar med att processa fram lokala utvecklingsplaner i tre östgötakommuner, Kinda, Åtvidaberg och Vadstena.

I projektet ingår även att processa, utveckla och konkretisera projektidéer man har lokalt eller idéer som uppkommer under arbetet med de lokala utvecklingsplanerna.

“Den lokala utvecklingsplanen är ett verktyg för lokal utveckling i byn. Planen kan användas som ett redskap i förhandlingar och diskussioner med kommunen eller den nivå som det berör. Den kan också vara en hjälp för att tillsammans med andra byar samordna verksamhet, hitta lösningar på gemensamma problem och utveckla företagande. Projekt- och företagsidéer kan födas i arbetet med planen. Den är också ett sätt att mobilisera och intressera fler människor till det lokala utvecklingsarbetet.”

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel (Borghamn)

Winnet

Just nu arbetar tio föreningar runt om i Östergötland med den Lokala Ekonomiska Analys (LEA) man fått gjord på sin bygd. LEArna har tagits fram som en del i projektet Winnet. Winnet Östergötland verksamhet syftar till att få jämställda villkor för entreprenörskap, företagande, innovationer och sysselsättning i hela Östergötland. Verksamheten ska arbeta för att öka kvinnors makt och inflytande, underlätta möjligheter till ökat företagande och arbete för ekonomiskt oberoende. Verksamheten ska syfta till ett ökat jämställdhetsperspektiv i Östergötlands regionala tillväxt-och utvecklingsarbete och ta tillvara kvinnors kompetenser, kunskap och erfarenheter. Den första rapporterna har kommit in från de deltagande utvecklingsgrupperna

Lokal samhällsutveckling i Malexander

Winnet – åtta LEA-rapporter i Östergötland

SYFTE

Inom ramen för Winnet Östergötlands arbete har åtta lokala ekonomiska analyser gjorts i Östergötland under 2012. I dessa fall har arbetet haft fokus på att hitta vägar till fler företag som startas och drivs av kvinnor.

Det övergripande syftet med en LEA är dock att hitta orsaker till ”ekonomiskt läckage” och ta fram åtgärder för att täppa till dessa. Nya företag som bygger på nya idéer kan vara en sådan åtgärd, nya verksamheter i befintliga företag kan vara en annan.

VARFÖR?

Med en bra lokal handelsbalans har man ett lokalsamhälle som är starkt och livskraftigt, lokalsamhället görs oberoende. Ju längre varje krona åker runt i det lokala ekonomiska kretsloppet, ju bättre mår lokalsamhället.

Alla idag stora företag och internationella verksamheter, som t ex Volvo och ABB, har på något sätt en lokal rot. De har alla på något sätt börjat ”hemma i garaget”. Det lokala fotfästet är på många sätt grunden för all ekonomisk utveckling.

Vi kan inte längre kräva att andra ska ordna allt åt oss och därför måste vi börja ta på oss mer ansvar själva. Ska vi kunna ta eget ansvar, så måste vi veta hur vi ska ta det ansvaret, vilket i sin tur kräver att vi vet hur situationen i samhället ser ut. Den lokala ekonomiska strukturen i ett helhetsperspektiv måste därför synliggöras! Med en lokal ekonomisk analys får ni en lokal beskrivning av ert lokala samhälle och en sådan kan vara grunden för en alternativ ekonomisk utvecklingsstrategi.

En ekonomisk utvecklingsstrategi ska inte göras för att råda bot på behov och problem i den offentliga sektorn. Den ska göras med hela lokalsamhällets bästa i sikte, inklusive näringslivet och den ideella sektorn. Med lokal ekonomisk analys underlättas en samhällelig utveckling mot självständighet och möjligheter att göra egna val.

GENOMFÖRANDE

Arbetet med en lokal ekonomisk analys kan indelas i sex faser. Ingen av dessa kan uteslutas om arbetet ska ge resultat.

Fas 1
Bestäm vem eller vilka som ska göra analysen.
Utgå från byalaget eller någon annan förening i bygden.

Fas 2
Presentera idén med lokal ekonomisk analys och informera så många som möjligt i lokalsamhället.

Fas 3
Bestäm det geografiska område som analysen ska omfatta.
Beställ statistikpaketet från Statistiska Centralbyrån

Fas 4
Analysera SCBs siffror.
Där finns den huvudsakliga ekonomiska strukturen.
Därefter börjar det roliga, att beräkna den lokala handelsbalansen: hur mycket pengar ”läcker ut”? Denna fjärde fas resulterar i en lokalekonomisk rapport och är underlaget för det fortsatta arbetet.

Fas 5
”Bolla” med de olika varor/tjänster där läckage finns och försöka klura ut hur dessa varor/tjänster kan köpas lokalt (täppa till läckorna).
Finns inget lokalt utbud är alltså läckaget 100 %.
Vilka företag finns och vilka kan skapas?
Finns det andra lämpliga/möjliga företagsformer, t ex kooperativ eller ideella föreningar?

Fas 6
Skriv en handlingsplan för att täppa till de ekonomiska läckorna.
Hur handlingsplanen och förverkligandet av den kommer att se ut i praktiken kan ingen ha någon uppfattning om, förrän fas 5 har arbetats igenom.

VEM?

I detta projekt deltog Utvecklingsgrupperna i Bestorp, Godegård, Igelfors-Regna, Malexander, Ydre och Östgöta Dal samt Björäter.

SLUTRAPPORTER

Nedan hittar du samliga slutrapporer.
Björsäter valde att göra sin slutrappot i form av en film - se nedan.

Övriga har lamnat in skriftliga rapporter som du kan ladda ner här:

Godegård
Malexander
Regnabygden
Västra Ryd
Östgöadal
Bestorp
Lyan

Barn på landsbygd

Vi vill att unga ska ha inflytande på beslut som rör deras vardag!

Hur är det egentligen att vara ung på landet? Många beslut som fattas av vuxna har direkt inverkan på hur man som ung kan leva sitt liv. Boende på landet innebär ett stort beroende av bra kommunikationer. Kan man ta sig till kompisar och fritidsaktiviteter? Funkar mobilen? Finns det bredband?

Kommuner vill ofta marknadsföra sin landsbygd som rena idyllen för barn och barnfamiljer att leva i. Man vill gärna ha inflyttning, men hur blir det med servicen då man flyttat in till eller redan bor i kommunen? Då blir man en utgiftspost, och särskilt barn och ungdomar kostar med skolskjutsar och rop på bredband...

I vilken utsträckning kommer kommunens unga till tals i beslut som rör dem? Stämmer den bild som tjänstemän och politiker har av behoven i ungas vardag med de önskningar och behov som man uttalar? Finns det vägar för kommunikation?

I projektet som löper över 3 år låter vi unga mellan 2-16 år från hela Sveriges landsbygd komma till tals.

Sverige är ett land med olika förutsättningar. Mycket beroende på geografi, men även på bland annat infrastruktur och befolkningstäthet. När vi valt ut de kommuner som är med i projektet har vi därför haft dessa, och andra variabler i åtanke. Allt för att få en så rättvisande bild som möjligt av förutsättningarna att vara ung på Sveriges landsbygd.

Våra pilotkommuner är: Pålänge, Kalix kommun; Offerdal, Krokoms kommun; Venjan, Mora kommun; Ekesjö, Finspångs kommun; Styrsö, Göteborgs kommun; Vedum, Vara kommun; Sankt Anna, Söderköpings kommun; Rydsnäs, Ydre kommun och Böda, Borgholms kommun.

Unga har fått berätta, på sitt eget sätt och med sina egna ord, om hur de har det och vad de själva skulle vilja bidra med i sin vardag.

Det har kunnat se ut så här:

  • De yngsta barnen får samtala med handdockan Skatan genom lek och rörelser. Ett förtroende byggs upp mellan dem och en dramapedagog.
  • Låg- och mellanstadiebarnen ger sig ut på Ett äventyr i demokrati, där de tillsammans löser olika uppdrag och tar fram de frågor som är viktiga. Barnen får lära sig hur de kan arbeta för att ändra på det som de vill ska bli bättre.
  • De äldsta ungdomarna deltar i något vi kallar Demokrativerkstad. Här utgår man t ex från frågeställningen: "Hur ska min bygd se ut för att jag ska vilja stanna kvar eller komma tillbaka?". Ungdomarna får sedan diskutera och svara, både i grupp och enskilt.

Med stöd från kommunen, skolan, föreningslivet lotsas de ungas idéer vidare mot förverkligande.

Barn på landsbygd

Vårt senaste projekt var "Barnprojektet" eller "Barn på Landsbygd" som vi gärna kallar det. Sedan januari 2008 drev Länsbygderådet här i Östergötland detta arvsfondsprojekt för att belysa situationen för barn och unga på lansbygden.

Läs mer om projektet på egen sida under: Föregående projekt!

Projektledare är Pia Tingvall

070 - 999 16 56

pia[at]helasverige[dot]se

Ljubljana, Slovenien

Projektledare och intresserade ungdomar sökes... Länsbygderådet driver, tillsammans med en partner i Slovenien, ett internationellt projekt som handlar om utbyte och demokratisk utveckling. Projektet pågår till och med januari 2012. Vi söker en intresserad och engagerad projektledare som kan hålla i det övergripande ansvaret för projektet. Det är inte någon tjänst det handlar om, utan en timanställning i nära samarbete med ideella grupper i Sverige och Slovenien. I projektet ingår flera studieresor och utbyten. Vi söker också intresserade ungdomsgrupper - en på landsbygden och en i stad/stadsnära område.

Länsbygderådet har beviljats medel hos Leader Sommenbygd för att ta fram lokala utvecklingsplaner i Sommenbygds Östgötakommuner.

Länsbygderådet sökte, tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och flera Östgötakommuner, projektmedel för jämställdhetsutveckling. Projektet har inte beviljats, men Länsstyrelsen kommer att överklaga beslutet.

Barn och unga på landsbygden

Från och med januari 2008 till och med december 2010 drev Länsbygderådet Östergötland ett arvsfondsprojekt för att  belysa situationen för barn och unga på landsbygden. Läs mer om projektet nedan under länken: TA PLATS !!!

Och speciellt till alla er barn och ungdomar: Gå också in på den roliga och spännande hemsidan som Pia arbetar med! Den länken finns också längre ner på sidan. (under TA PLATS!!!)

Projektledare:

Pia Tingvall

pia[at]helasverige[dot]se

070 - 999 16 56

TA PLATS!!! 

www.taplats.staging.beard.se

Vill Du veta vad som hände i projektet?

Läs då våra nyhetsbrev:

Maj 2008

Augusti 2008

Februari 2009

Vid frågor: Kontakta vår Landsbygdsutvecklare