Hoppa till innehållet

Här kan du läsa om olika finansieringsmöjligheter

Klicka på Titlarna för att läsa mera!


Leader Folkungaland är verksam inom kommunerna Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg och den västra delen av Norrköping. Folkungaland stödjer projektidéer som syftar till att stärka företagande och skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen på landsbygden, öka livskvalitet och attraktivitet, verka för minskad miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö, förbättra fysiska och digitala kommunikationer samt för att öka mångfald på landsbygden


Kustlandet arbetar med landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust i bl a Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner. Utvecklingsarbetet sker i projektform, antingen i egen regi eller genom medfinansiering av projektansökningar. Föreningen Kustlandet är ett samarbete mellan områdets ideella sektor, näringsliv och kommuner med syfte att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön.


Inom Regional utveckling på Region Östergötland finns många olika möjligheter att söka stöd. Det kan handla om att söka finansiering men oftast handlar det om att använda den kompetens som finns för att veta vilket stöd som är aktuellt för just din idé eller ditt projekt.


Ibland kan ett företag behöva finansieringsstöd för att kunna ta nästa steg. Det kan handla om ägarkapital, lån eller båda delar. Det finns också olika typer av checkar för utveckling, som du kan använda för exempelvis konsultstöd.

Genom East Sweden Business Region (ESBR) kan du få råd när det gäller marknadskompletterande finansiering i Östergötland


2010 var Hela Sverige ska leva med och startade Microfonden Sverige för att förbättra den sociala ekonomins finansieringsmöjligheter. Hur gör ni när bygdebolaget har en bra idé men inte tillräcklig säkerhet för ett viktigt banklån? Mikrofonden kan gå in med garantier och täcka upp för bristfälliga säkerheter eller medlemmars personliga borgen. Utifrån sedvanlig kredithandläggning.

Mikrofonden Öst erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser och utvecklingsgrupper.
Mikrofonden Öst hjälper till med kapitalförsörjning genom att ge garantier för lån i bank men också investera i till exempel förlagsinsatser, medlemsinsatser, aktiekapital och mikrolån.


Guide till finansiering av socialt entreprenörskap ger med tips och stöd för att på egen hand hitta en finansieringslösning som passar olika behov. Behöver du mer hjälp bistår Coompanion Östergötland med fri rådgivning när du vill starta ett kooperativt företag.


Länsstyrelsen i Östergötlands broschyr "Var finns pengarna"är en sammanställning på olika stöd och bidrag som har en tydlig koppling till miljöåtgärder eller klimatanpassning. Den är sammanställd för att underlätta för alla som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder för att se vilka möjligheter det finns att söka stöd eller bidrag. Målet med denna sammanställning är att underlätta för alla på kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och flertalet andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder. Det är stöd från bland annat Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturvårdverket, Energimyndigheten och många flera.


Almi Östergötland erbjuder företagslån, riskkapital och affärsutveckling för växande företag och vänder sig till företag i alla faser: från en idé att bygga ett företag till dig som redan har ett etablerat företag som du vill fortsätta utveckla. Almi har affärsutvecklingscheckar som ett stöd till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Almi kan även stötta dig när du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, utan behöver ytterligare en finansiär


Tillväxtverket erbjuder finansiering som stärker näringsliv och regioner.                        Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning.

Här kan du läsa mera om hur offentliga aktörer, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för sina projektidéer.

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer. 


Landsbygdsprogrammet finns för att utveckla landsbygden i Sverige. I programmet ingår olika ersättningar och stöd t ex till projekt, kompetensutveckling och rådgivning, företagsstöd och samarbetsprojekt.


I Landsbygdsnätverkets rapport "Finansiering av nya företag på landsbygden" presenteras forskning om hur finansieringsmarknaden ser ut för landsbygdsföretagare och vilka problem som företagare möter när de behöver kapital. Olika relevanta finansieringskällor är listade. Listan är inte heltäckande, men är tänkt fungera som inspiration. Landsbygdsnätverket rekommenderar att du som företagare i nästa steg vänder dig till en etablerad rådgivare för att få hjälp med att spetsa till den plan som du ska presentera för finansiärer och få hjälp att hitta lämpliga sådana.


Jordbruksverkets  service och satsningar på landsbygden gäller bl a bredbandsstöd och investeringsstöd för jobb, fritid, idrott, kommersiell service, turism och infrastruktur.

Här kan du se Jordbrukverkets samtliga stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden..


Allmäna Arvsfonden förvaltar arv som möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år. Under de senaste tio åren har över fem miljarder kronor fördelats till drygt 1700 utvecklingsprojekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. Det gemensamma är att projekten är av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.


Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kanske inte skulle bli verklighet utan statligt stöd. Det kan vara allt från att utveckla klimatsmarta alternativ till kött till att se hur robotar kan hjälpa äldre. Vinnova kan också finansiera förstudier inför projekt inom forskning och innovation, och ge stöd till små- och medelstora företag.