Hoppa till innehållet

Här får du tips på kommande samt inspelade möten

Här kan du läsa om evenemang, konferenser, webbina-rier och andra möten


ONLINEKURS I EU-KUNSKAP

Tillsammans i Europa (Europaparlamentets partipolitiskt neutrala nätverk) och SIEPS (Svenska institutet för euroapolitiska studier) anordnar en online kurs med syftet att öka kunskapen om EU. Måndagen den 1 mars kan du delta i ett kunskapshöjande onlineseminarium som hålls av experter på SIEPS. Sveriges EU-medlemskap påverkar oss, vår omvärld och vår vardag. I denna utbildning redogör experter för hur allt fungerar, vem som gör vad och hur besluten fattas i EU. Kursen redogör också för hur EU:s samarbete vuxit fram under åren, vilka befogenheter EU har, hur beslutsprocessen ser ut, hur lagstiftning tas fram samt EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Seminariet hålls den 1 mars mellan kl. 15.00 – 16.30.

Klicka här för att komma till anmälan. 


Utrikesföddas inkludering på landsbygden – en digital träff

3 mars kl. 13.00-15.00: Erfarenheter av landsbygdsutvecklingsprojekt inom integration, Integrationsprojekt i landsbygdsprogrammet, Metoder och framgångsfaktorer för utrikesföddas möjligheter till sysselsättning och företagande – en kartläggning av integrationsprojekt utifrån Lokalt Ledd Utveckling och Leader-metoden, Presentationer från tre leaderprojekt med inriktning integration, Stöd till etniska organisationer på landsbygden

3 mars kl. 18.30-20.00: Vägar till Utbildning och Arbete inom de gröna näringarna på landsbygden

4 mars kl. 09.00-12.00: Att främja företagande och landsbygdsutveckling, Erfarenheter från Landsbygdsnätverkets möten för att ge stöd till utrikesföddas företagande på landsbygden och idéer inför framtiden, Innovativa arbetssätt för att skapa värde och uppmuntra entreprenörskap, Hur kan vi ta del av utrikesföddas kunskaper och erfarenheter samt uppmuntra entreprenörskap och innovation?, Om skillnader mellan stad och land i forskningsrapporten ”Med Migranternas Röst”, Panelsamtal Är landsbygden bättre på integration än staden? Och hur gör man då?

Här kan du läsa mera och anmäla dig


Östergötland 2040 - digitalt seminarium

Den 19 mars bjuder Region Östergötlands in till digitalt seminarium om Östergötlands utveckling. Här kan du se programmet och ta del av sändningen. Utgångspunkten för seminariet är Utvecklingsstrategi för Östergötland, som just nu är ute på remiss. Det blir en bred diskussion om den regionala utvecklingsstrategin. Hur vill vi att Östergötland ser ut 2040, hur tar vi strategin vidare tillsammans och hur kan vi alla bidra till Östergötlands utveckling i stort? Bland deltagarna finns regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro och regiondirektör Krister Björkegren, landshövdingen samt Göran Hallin, senior rådgivare på WSP som ledde arbetet med Funktionalitetens betydelse för Östergötland (Kontigorapporten), ett viktigt underlag till utvecklingsstrategin. I seminariet deltar också representanter från näringslivet och universitetet.

Seminariet streamas och kommer att kunna nås från den här webbsidan. Ingen föranmälan krävs.

Datum: 19 mars klockan 13.00-15.00

Här ser du mera information


Föreläsningar och panelsamtal från den nationella landsbygdsträffen 2021

Den 10 februari 2021 arrangerade Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner den Nationella Landsbygdsträffen. Deltagarna var möjliggörare för landsbygdsutveckling på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå. Under dagen lyftes de innovativa landsbygderna, utvecklingskraften och hur vi tillsammans möter framtiden. 

Här hittar du inspelade föreläsningar och panelsamtal från träffen


Utvecklade metoder för regional serviceplanering

Våren 2019 satsade Tillväxtverket på att stärka den regionala kompetensen och processerna kring de regionala serviceprogrammen. Ett sätt är att sprida kunskap genom webbinarier. Insatsen bestod av fem webbinarier, individuell coaching för regionala kontaktpersoner och tre regionala träffar.

Tryck på länkarna för att ta det av webbinarierna

Kommersiell service som en grund för regional utveckling

Så skapas samverkan och engagemang för kommersiell service på lokal nivå

Utvecklat samarbete mellan region och länsstyrelse stärker kommersiell service

Skapa hållbara resultat av projekt som utvecklar regionala serviceprogram

Utveckla ett lärande arbetssätt i genomförandet av regionala serviceprogram


Hur tar man Agenda 2030 till lokal nivå?

Här kommer ett tips på en webbinarieserie på temat ”Hur tar man Agenda 2030 till lokal nivå?”:
Taking the 2030 Agenda to the local level: How to reach the goals and measure success in municipalities and regions? | Nordregio

Det går att anmäla sig via länken ovan.

Två webbinarier från december 2020 finns inspelade, den 9/12 medverkade Terese fBengard, Verksamhetschef, Hela Sverige ska leva

Här hittar du flera webbinarier


Inspirationskurs för nya grönsaksodlare

Detta är en inspirationskurs för Dig som funderar på att starta upp med yrkesmässig ekologisk grönsaksodling, men även du som redan odlar en del grönsaker kan få nya tips!

Här kan du läsa mera


Gradvis-Skogen i ett förändrat klimat

Klimatet på jorden håller på att förändras. Inom de gröna näringarna kommer det i många fall krävas stora ansträngningar för att klara av att bibehålla samma produktion som idag. Den här kursen handlar om skogen och hur skogsbruket påverkas av ett förändrat klimat.Här kan du lä
Här kan du läsa mera 


Webbinarium tomma HUS

"Vi vet att det finns ett stort behov av boenden på landsbygden. Tanken med projektet är att hitta verktyg och metoder för att identifiera hus och fastigheter på landsbygden som inte används och sedan fylla dem med boende/verksamhet. Hitintills har vi identifierat ca 200 objekt som lagts in en via en helt unik app som Lantmäteriet tagit fram. Det finns redan nu metoder och erfarenheter som vi kan dela med oss av"

Medverkar gör Anders Bengtson och Torbjörn Karlsson, Motala kommun samt Pia Tingvall, Hela Sverige ska leva Östergötland och Camilla Carlsson Coompanion Östergötland.

Här kan du lyssna på webbinariet som sändes den 29 oktober 2020.