Hoppa till innehållet

Projektmedel, Landsbygdsprogrammet

Barn- och Ungdomsstipendium

Hela Sverige ska levas Barn- och Ungdomsstipendium 2020 gick till Bredsjö Folkets Husföreningen. Vem kommer få det 2021?  Lokala utvecklingsgrupper som arrangerar aktiviteter för barn och ungdomar kan söka stipendiet à 5000 kronor. Ansökan ska beskriva aktiviteten och hur projektet arbetar med demokrati, jämställdhet, mångfald och hållbarhet. Bifoga även en budget. Skicka ansökan senast den 15/1 2021 till orebro@helasverige.se 

Projektmedel i coronatid

Vad vill ni göra för att förgylla ert lokalsamhälle och skapa gemenskap trots coronarestriktioner? Hela Sverige ska leva, Örebro län har avsatt 50 000 kronor och erbjuder ett stödpaket för att stimulera meningsfulla och inspirerande aktiviteter på landsbygden under pandemin. Som medlem kan du söka upp till 10 000 kronor till ett projekt. Projektet ska vara lokalt förankrat och miljömässigt hållbart, socialt inkluderande och ha ett långsiktigt mål. Sista ansökningsdatum: 23 mars 2021.

Kort om stödet

 • Endast tillgängligt för medlemmarna i Hela Sverige ska leva, Örebro län
 • En ansökan per medlem
 • Maxbelopp per sökande: SEK 10 000, ingen medfinansiering krävs
 • Pågående projekt som redan är finansierat kan inte få stöd
 • Sista ansökningsdatum: 23 mars 2021, ny period kan tillkomma om det finns medel kvar, totalt SEK 50 000
 • Ansökningarna beslutas i den turordning som de har mottagits av oss
 • Styrelsen har rätt att bestämma hur det totala tillgängliga stödbeloppet fördelas mellan de sökande
 •  Styrelsen kan besluta om mindre, men inte mer än det begärda beloppet i ansökan
 • Stödet kommer att delas ut senast i mars 2021

Ett stödberättigat projekt ska 

 • Syfta till att skapa värden för landsbygden
 • Underlätta för pandemisamhället
 • Vara lokalt förankrat och miljömässigt hållbart, socialt inkluderande och ha ett långsiktigt mål

 Övrigt

 • Hela Sverige ska leva Örebro läns logotyp ska användas i projektet där det är tillämpligt.
 • Slutredovisning av projektet ska ske senast två månader efter projektets slut
 • Hela Sverige ska leva ska ha rätt att publicera projektresultaten

Ansökan via Formulär, Projektmedel i coronatid. (länk kommer)

Kontakta Arno Wilting, arnowilting@gmail.com, 076-126 68 69, om du undrar något.

Leader

Leader är en metod där samverkan mellan ideella-, privata- och offentliga aktörer ska ske för att öka förutsättningen för långsiktigt hållbara projekt. Man har öronmärkt pengar för detta arbete. Det svenska landsbygdsprogrammet har haft ca 37 miljarder kronor mellan 2013-2020. Pengarna till Leader har fördelats mellan de olika Leaderföreningarna och tyvärr har orättvisa uppstått då inte alla landsbygder har fått tillgång till medlen. För vårt län handlar det om att halva länets landsbygder inte har kunnat få utvecklingsmedel från Leader då Leader Bergslagen inte fick några pengar nuvarande period. I de landsbygdspolitiska förslagen som regeringen presenterade är ett av de 75 förslagen att hela landet ska omfattas av Leader. Eftersom arbetet med det nya landsbygdsprogrammet dröjer så har man valt att under 2 år fortsätta att arbeta med de gamla strategierna med pengar som skjuts till. För de landsbygder som inte omfattas av Leader innebär det 2 år till utan tillgång till utvecklingsmedel.  

Leader Mellansjölandet

Leader Mellansjölandet är det enda Leader-område i Örebro län under denna programperiod. Följande kommuner ingår: Askersund, Degerfors, Laxå, Lekeberg, Hallsberg, Kumla och Örebro, samt en mindre del av Karlskoga. (Östervik och Villingsberg). Läs mer på  www.mellansjolandet.se.

Landsbygdsutredningen 2017

Regeringen tillsatte i juni 2015 en Parlamentarisk Landsbygds-kommitté med uppdrag att forma en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. I mars 2016 presenterades ett enigt delbetänkande. Slutbetänkandet - För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd - presenterades i januari 2017 och har mycket brett stöd i Sveriges riksdag. De 75 förslag presenterades av Johan Persson, ordförande för den parlamentariska landsbygdskommittén, tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Håkan Svenneling, medlem i Landsbygdskommittén, berättade om kommitténs arbete på vårt årsmöte i Järle. Kommitténs ställningstaganden är bl a:
• Företag och hushåll i hela Sverige måste kunna dra nytta av digitaliseringens, migrationens och globaliseringens möjligheter.
• Sverige behöver skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i hela landet.
• Finns ett stort behov av mer flexibla utbildningslösningar genom samverkan mellan lärosäten och lokala och regionala aktörer.
• Bättre samhälls- och myndighetsservice i alla delar av landet. Myndigheter bör omlokaliseras.

Här kan du ladda ner Håkans presentation.

Åse Classon, Hela Sverige ska levas ena ordförande, var också på plats och redovisade riksorganisationens remissvar på kommittén arbete. HSSL anser att det är en bra och gedigen utredning som beaktar många politikområden för Sveriges landsbygder men saknar  en tydligare vision och en högre ambition . Det allra viktigaste är att det blir genomfört i så stor utsträckning som möjligt. Än har inte riksdagen fattat något beslut. Remissvaret (pdf) beskriva synpunkter på alla de 75 förslag som getts samt reflektion över vad som saknas. Här en kortare presentation från HSSL.

Landsbygdsutveckling - Leader

Landsbygdsprogrammet 2014‑2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare, fokuserat på att styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. 

Lokalt ledd utveckling genom Leader

I nuvarande programperiod är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fonder. Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen av de fyra fonderna.

Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverket, presenterade Landsbygdsprogrammet på årsmötet 2016, här hans presentation: Landsbygdsprogrammet - Finansiering för byarörelsens arbete med landsbygdsutveckling

jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer.

Leader Mellansjölandet

Leader Mellansjölandet är det enda Leader-område i Örebro län under denna programperiod. Följande kommuner ingår: Askersund, Degerfors, Laxå, Lekeberg, Hallsberg, Kumla och Örebro, samt en mindre del av Karlskoga. (Östervik och Villingsberg).

www.mellansjolandet.se