Hoppa till innehållet

Vad händer med Leader?

Landsbygdsprogrammet 2013–2020 går mot sitt slut. En ny period börjar efter årsskiftet och frågan är vad som händer då. Vi frågade vår ena ordförande Åse Classon som både sitter i Landsbygdsnätverkets styrgrupp och i Landsbygdsprogrammets Övervakningskommitté för lokalt ledd utveckling och som vet vad som sker.

Det nya landsbygdsprogrammet som ska gälla från och med 2021 inte är klart, men det är nu bestämt att det blir två övergångsår för att undvika att arbetet stannar av i väntan på att det nya programmet startas upp.

– Vi fortsätter då att arbeta utifrån de gamla Leaderstrategierna. Det är fortfarande oklart hur mycket pengar som kommer att tillföras och vi har fått signaler om att vissa kommuner kanske kommer att få problem med den offentliga medfinansieringen, säger Åse.

Varför är det så försenat?
– De senaste strukturfondsperioderna har vi tyvärr blivit vana med att det blir en fördröjning då arbetet med de nya programmen drar ut på tiden. Det har varit viktigt för oss att vara med och påverka så att man kan säkerställa finansiering till landsbygden under övergångsåren. Vi vet dock inte hur mycket pengar som kommer att tillföras.

Vad vet vi om hur Leaderområdena kommer att se ut i nästa period?
– Man har fått lämna intresseanmälan till Jordbruksverket om att bilda ett Leaderområde. Det finns även ett önskemål från myndighetens sida att de administrativa områdena ska bli färre till antalet så det pågår säkert diskussioner i Leaderområdena med anledning av detta.

Får de lokala grupperna vara med och skriva strategier för det Leaderområde de tillhör?
– Min förhoppning är att våra länsavdelningar är aktiva och har bjudits in i strategiskrivningsarbetet. Om de deltar kan de involvera våra lokala grupper i arbetet vilket är oerhört viktigt för att strategierna ska ha ett brett underifrånperspektiv. Och om lokala grupperna deltar i strategiskrivningsarbetet så blir de medvetna om vad Leader innebär och vilka möjligheter som finns.

Kommer hela Sverige att täckas av Leaderområden?
– Att hela landet omfattas av Leader var ett av de 75 förslag som landsbygdspolitiska utredningen gav. Det är oerhört viktigt att Leader organiseras på ett sådant sätt att alla landsbygder kan få tillgång till medel för landsbygdsutveckling samt att pengar fördelas på ett rättvist sätt.
I perioden som nu går mot sitt slut, omfattas inte alla landsbygder av Leader. Tyvärr påverkas dessa landsbygder även de kommande övergångsåren då man jobbar med de gamla Leaderstrategierna.

Vet vi något om hur mycket pengar det blir i området Landsbygdsutveckling, i förhållande till den nuvarande perioden.
– Nej, egentligen vet vi inte det. I nuvarande period bygger finansieringen av Leader på ett lagkrav från EU som säger att minst fem procent av Landsbygdsprogrammets pengar måste användas till Leaderarbete i medlemsländerna. Vårt svenska landsbygdsprogram har omfattat cirka 37 miljarder denna period.
– I Sverige valde vi även att frivilligt medfinansiera Leader med pengar från andra strukturfonder, Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden samt Havs- och fiskefonden. Det är bestämt att det inte blir någon flerfondsfinansiering kommande period, det blir endast Landsbygdsprogrammets pengar som tillförs Leader. Vi förutspår även tyvärr ett minskat Landsbygdsprogram samt att fler bygder ska ta del av Leader så totalt sett blir det mindre pengar till Leader, misstänker vi.