Hoppa till innehållet

Koalitionen – kraftsamling för ungas samhällsengagemang i landsbygder.

Fyra digitala träffar har under hösten genomförts vid Umeå universitet i workshopserien ”Koalition för ungas samhällsengagemang i landsbygder”. Detta koncept är utvecklad av Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet och syftar till att sammanföra olika aktörer och sektorer kring en gemensam samhällsutmaning.

Forskare och representanter från olika civilsamhällesorganisationer, kommuner och regioner och från olika ungdomsprojekt med fokus på landsbygder bjöds in att delta i digitala workshopträffar med syfte att kraftsamla kring ungas samhällsengagemang i landsbygder. 

Arrangörer för träffarna var Umeå universitet, Mötesplats social innovation (MSI) och Youth Up North.

– Utifrån det kunskapsläge vi har idag vet vi att många unga vuxna i landsbygdsområden upplever att de inte är behövda på platsen de bor, och känner sig bortglömda i kommunen och i landet i stort. Många unga beskriver också en brist på aktiviteter och mötesplatser i hemorten och saknar framtidstro, säger Maja Adolfsson, doktorand på Hela Sverige ska leva och Företagsforskarskolan på Umeå universitet samt en av arrangörerna av Koalitionen.

Hon konstaterar att det är en utmaning för demokratin att unga vuxna inte upplever sig behövda eller delaktiga i samhället.

– Här tror jag att samhällsengagemang är en del av lösningen. Genom engagemang ökar känslan av delaktighet och gemenskap och bidrar till meningsfullhet och välmående för individen.

Hon betonar också att samhällsengagemang under ungdomsåren ökar individers framtida politiska deltagande och bidrar därför till att stärka demokratin.

– Genom att engagera unga kan man också inkludera dem i skapandet av platsen och stärka ungas framtidstro i relation till platsen de bor på. Unga vuxnas engagemang är därför en viktig del i att skapa en hållbar landsbygd, menar Maja Adolfsson. 

Idén med Koalitionen var att de ville kicka igång samtalet kring vilka utmaningar och problem man står inför, och vad man kan göra för att ta sig vidare.

– Genom att sammanföra olika aktörer från olika sektorer kan vi tillsammans lära av varandra, dela kunskap och erfarenheter och få nya idéer för framtida projekt. Målet är att samtalet inte ska stanna vid dessa fyra träffar, utan att deltagare ska hitta nya aktörer att samverka med, säger Maja.

Under workshopträffarna har Maja Adolfsson har också presenterat resultat från sin första delstudie i sitt avhandlingsprojekt, Platsens betydelse för ungas politiska engagemang, där hon intervjuat engagerade unga vuxna som bor i olika landsbygdsområden.

Med det här projektet, som finansieras till 50 procent av Hela Sverige ska leva, vill hon undersöka unga vuxnas politiska handlingar i landsbygd. Syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur unga vuxna i landsbygd uttrycker sina politiska och samhällsåsikter, samt utforska vilken roll platsen spelar som drivkraft, möjliggörare och begränsning för deras politiska handlingar.

Bildtext: Maja Adolfsson betonar att samhällsengagemang under ungdomsåren ökar individers framtida politiska deltagande och bidrar därför till att stärka demokratin.