Hoppa till innehållet

Kallelse till årsmöte 31/3 och Nyhetsbrev nr 1 2020

Kallelse till ÅRSMÖTE i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen
Tid: Tisdag 31 mars kl 18.00
Plats: Åsbräcka bygdegård https://bygdegardarna.se/asbracka


18-18.30 Drop in / Mingelfika

PROGRAM från 18.30

• GRÖN LEA (Lokalekonomisk analys)
• Björsjöås - ett exempel på platsutveckling
• Pris till årets lokala utvecklingsgrupp ÅSBRÄCKA bygdegårdsförening

• Årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar

Anmälan till: goteborgsregionen@helasverige.se


Nyhetsbrev nr 1 2020 har precis skickats ut per post och mejl. Du hittar det även på vår hemsida under Nyhetsbrev


DAGORDNING på årsmötet

 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande och fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
 5. Revisionsberättelsen
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
 9. Beslut om årsavgift
 10. Beslut om arvode till funktionärer och revisorer
 11. Behandling av inkomna förslag och motioner
 12. Val av styrelse:
  1. Ordförande
  2. Ledamöter
  3. Revisor
  4. Representanter till olika grupper som valberedning, GSE, HSSL VG.
 13. Beslut om vem som tecknar föreningen
 14. Stimulans och utvecklingspengar
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas