Hoppa till innehållet

Extra medlemsstämma kl. 18.00 – 18.30 den 25 april 2019 på Lenhovda Gästis

KALLELSE TILL

Extra medlemsstämma kl. 18.00 – 18.30
den 25 april 2019 på Lenhovda Gästis

Dagordning för Hela Sverige ska leva, Kronobergs

1. Extra medlemsstämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Stadgeändring § 8.

Nuvarande stadga:

§ 8 Föreningens högsta beslutande organ är årsstämma eller extra medlemsstämma.

Föreningens löpande angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse bestående av ordförande, som väljs på ett (1) år. Och minst sex (6) och max åtta (8) ordinarie ledamöter. dessa väljs på två (2) år. Samt minst två (2) suppleanter, dessa väljs på ett (1) år.

Årsstämma eller extra medlemsstämma väljer styrelse och utser ordförande.

Styrelsen har möjlighet att utse arbetsutskott och tillfälliga arbetsgrupper.Styrelsens förslag på stadgeändring:

§ 8 Föreningens högsta beslutande organ är årsstämma eller extra medlemsstämma.

Föreningens löpande angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse bestående av en kvinnlig och en manlig ordförande, som väljs på (1 år) samt en sekreterare (2 år) och en kassör (2 år) Denna grupp på 4 personer utgör styrelsens presidium. Därtill 8 ordinarie ledamöter som väljs på (2 år).

Medlemsföreningarna inom var och en av länets kommuner föreslår en till tre ledamöter till valberedningen, som föreslår en ordinarie ledamot från varje kommun.

Årsstämma eller extra medlemsstämma väljer styrelse och utser ordförandena.

Styrelsen har möjlighet att utse arbetsutskott och tillfälliga arbetsgrupper.

7. Extra medlemsstämmans avslutande

Anmälan ska ske senast den 22 april via e-post kronoberg@helasverige.se