Hoppa till innehållet

Våra serviceprojekt

Riksorganisationens Nyhetsbrev Service i Samverkan September 2018

Här kan du läsa nyhetsbrevet

Hela Sverige ska leva Norrbottens Nyhetsbrev Service i Samverkan April 2018

Här kan du läsa nyhetsbrevet

Riksorganisationens Nyhetsbrev Service i Samverkan April 2018

Här kan du läsa nyhetsbrevet

Service i Samverkan

Projektet ”service i samverkan” pågår sen den 1:a december i Arvidsjaurs kommun.

Bakgrunden är följande. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva äger och genomför ett pilotprojekt med fokus på service för landsbygden. Sex län och elva kommuner medverkar där Arvidsjaurs kommun är en av de elva kommunerna. Vår länsavdelning (Hela Sverige ska leva Norrbotten) samarbetar med riksorganisationen och kommunen och har en lokal processledare som bistår byar och kommun i arbetet med olika servicefrågor.

De första månaderna har bland annat bygdemöten genomförts i Glommersträsk, Abborrträsk, Fjällbonäs, Akkavare och Moskosel. På mötena har vi diskuterat olika servicefrågor. Den kommunal serviceplanens innehåll och handlingsplan har särskilt diskuterats. Kommunalråd, oppositionspolitiker och tjänstemän har medverkat vid träffarna.
Serviceplanen med fokus på byarna i kommunen har antagit av kommunstyrelsen. Processledaren samarbetar också operativt med kommunens tjänstemän när det gäller lokal utveckling och landsbygdsutveckling med fokus på service.

Det kommunala landsbygdsrådet är en annan viktig part som bildades för drygt ett år sedan. Rådet består av både politiker, bygderepresentanter och tjänstemän. Man har tillsammans organiserat byarna i sex olika bygdeområden och representanter med ersättare finns med i landsbygdsrådet. Landsbygdsrådets roll är rådgivande och initiativtagare i olika frågor för byarna utveckling i kommunen.

Målsättningen med projektet i Arvidsjaur är att processa fram en serviceplan i samarbetet med byar och kommun, vilket vi gjort. Planen innehåller åtgärder av olika slag och ska bli ett levande dokument och verka framåtsyftande för byarna i kommunen. Vi ska också försöka hitta nya servicelösningar i någon fler by i kommunen och vi ska hjälpa till att utveckla samarbetet mellan byaföreningar, byautvecklingsgrupper och kommunen. Allt för att bättra på inflytande, kunskap, kapacitet och hjälpas åt i arbetet med samhällsplaneringen av service på landsbygden i Arvidsjaurs kommun.

Lokal processledare, Bertil Degerlund 070-696 29 52, bertil.degerlund@helasverige.se

Norrbottens landsbygd siktar mot 2020

Norrbottens landsbygd siktar mot 2020

Hela Sverige ska leva Norrbotten, som är en modern folkrörelse, vill ta ansvar och bli navet för den lokala utvecklingen - det vill säga landsbygdsutvecklingen i länet.

Vår idé är att genomföra en landsbygdssamling med regionala utvecklingsstrategin (RUS) som utgångspunkt, vilket ska göra Norrbottens län till en nationell förebild för attraktiv levande och växande lands- och glesbygd.

Visionen är att Norrbottens lands- och glesbygd motiveras av en gemensam utvecklingsanda, som stimulerar till en vidareutveckling av nya innovativa och hållbara servicelösningar.

Projektbeskrivning till Norrbottens landsbygd siktar mot 2020

hittar du här

Delrapporter "Norrbottens landsbygd siktar mot 2020"

Här hittar du delrapporter och senare även slutrapport för projekt "Norrbottens landsbygd siktar mot 2020"

Delrapport 1, 131201--140331

Delrapport 2, 140401--0730

Delrapport 3, 140801--1031

Delrapport 4, 141101--150131

Slutrapport

Service i företagsamma bygder, steg 2

Hela Sverige ska leva Norrbotten har påbörjat det regionala projektet "Service i företagsamma bygder, steg 2". Projektet pågår t.o.m. oktober 2013 och finansieras av Länsstyrelsen i Norrbottens län och Tillväxtverket.

Syftet är bl.a. att hitta och stötta fyra bygder/orter i länet som tillsammans med sin kommun söker och startar utvecklingsprojekt kring lokala servicelösningar. Vidare ska orter som redan startat utvecklingsarbete kring servicelösningar stödjas under projekttiden. Dessutom ska nätverket som är bildat kring konceptet "By-macken" samt mentorskapet som arbetar med lanthandelns utveckling involveras i samarbetet, i syfte att utveckla service för tillväxt i lokalsamhället.

Samarbetet mellan offentlig, privat och ideell sektor ska lyftas fram, och tillsammans med olika servicegivare ska innovativa lösningar prövas för ökad lokal tillväxt.

Har Du synpunkter och frågor, kontakta då gärna:

Bertil Degerlund

projektsamordnare

070-696 29 52

bertil.degerlund[at]helasverige[dot]se

Åse Blombäck

projektledare

070-581 35 50

ase.blomback[at]helasverige[dot]se

Resan till finska Pedersöre

Vårt projekt "Service i företagsamma bygder" har anordnat en konferensresa till finska kommunen Pedersöre, en kommun som genom att satsa på service i byarna har lyckats öka sin befolkning de senaste årtiondena.

Resan planerades tillsammans med Leader Aktion Österbotten.

Dokumentationen från resan hittar du här

Slutrapport

Nu finns slutrapporten för ”Förstudie för ökad lokal mobilisering för utveckling av lokalt anpassade servicelösningar för grundläggande betaltjänster och annan service.” att läsa om ni klickar här.

Projektledarna tackar för medverkan och engagemang vid den workshop som genomfördes under förstudietiden i Norrbotten.

Med vänliga hälsningar

Bertil Degerlund och Bo Lönnqvist
Hela Sverige ska leva

Den andan skapar förutsättningar till kreativa processer kring offentlig och kommersiell service som är tillgänglig för alla, vilket bidrar till miljösmarta transporter, näringsliv i tillväxt, välfärd och attraktiva boende- och fritidsmiljöer. Allt ska ske ur ett genus- och mångfaldsperspektiv och med en hållbar landsbygd som en av förutsättningarna för tillväxt i länet.

Projektet som startade 1 december 2013 och avslutas 31 december 2014 leds av Bertil Degerlund och Åse Blombäck och finansieras av Länsstyrelsen med medel från Regional tillväxt samt Innovativa Servicelösningar.

Bertil Degerlund                                                      Åse Blombäck

bertil.degerlund[at]helasverige[dot]se              ase.blomback[at]helasverige[dot]se

070-696 29 52                                                         070-581 35 50