Hoppa till innehållet

Vår försäkring för våra grupper

Uppdatering av byalagsförsäkringen

Den 1 juli 2016 övertog försäkringsbolaget Svedea ansvaret för byalagsförsäkringen. Endast smärre ändringar av avtalsvillkoren har gjorts.

Här finns info om byalagsförsäkringen i pdf-format.

Byalagsförsäkringen

Byalagsförsäkringen 2016-07-01      

Nu är du och din utvecklingsgrupp försäkrad genom Hela Sverige ska leva - och det kostar inte en krona extra. ”Idén med en gemensam försäkring har funnits länge. Det har nämligen visat sig att mer än hälften av de lokala utvecklingsgrupperna saknar egen försäkring”, säger Claes Bergqvist som arbetat fram försäkringen för Hela Sverige ska leva. 

Alla lokala utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister omfattas 

Hela Sverige ska leva har tecknat en försäkring som gäller från 1 juli 2012 för: 

* alla lokala utvecklingsgrupper i vårt centrala medlemsregister  

* alla kommunbygderåd och länsbygderåd 
 

En komplett grundförsäkring 

Försäkringen omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och en egendomsförsäkring. Kort sagt är det en grundförsäkring som täcker de flesta gruppernas behov. De grupper som äger fastigheter eller har anställda behöver ordna vissa försäkringar på egen hand. 

Ansvars- och rättskyddsförsäkring kan gälla om utvecklingsgruppen orsakar skada för någon annan. Exempelvis om någon skadar sig i samband med ett arrangemang eller om utvecklingsgruppen hamnar i tvist med en leverantör. 

Om ni ska ha en tillställning, behöver ni inte anmäla det i förväg, ni behöver inte heller anmäla vilka som deltar förutsatt att Ni inte samlar fler än 500 deltagare vid samma tillfälle. 
 

Försäkringsvillkor 

Olycksfall för både medlemmar och gäster    
Invaliditet, medicinsk invaliditet          15 pbb 
Varaktig arbetsoförmåga                   15 pbb 
Merkostnader                                  Skäliga kostnader inom 5 år 
Personliga tillbehör                           20 000 kr 
Läke- rese- & tandskadekostnader      Skäliga kostnader 
Rehabilitering                                  80 000 kr 
Självrisk                                         Ingen självrisk 
Dödsfall                                          0,5 pbb 
 
Nedsättning av invaliditetsersättning pga ålder    

Medicinsk invaliditet: Avtrappning från 45 års ålder med 2,5 % årligen. 
Varaktig arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet): Avtrappning från 45 års ålder med 5 % 
 

Ansvar/rättskydd 
   
Allmänt ansvar                         10 Mkr per skada - 20 Mkr per år 
Självrisk vid allmänt ansvar         0,2 pbb 
VD-, styrelseansvar                  10 pbb 
Självrisk vid VD-, styrelseansvar  0,2 pbb 
Rättsskydd                              5 pbb 
Självrisk vid rättskydd (0,2 pbb samt 20 % av skadekostnaden som överstiger 0,2 pbb)
Geografisk omfattning rättsskydd  Norden 
    
 

Egendom 

Försäkringsbelopp            89 000 kr 
Omfattning                     Allrisk 
Självrisk, egendom           0,2 pbb 
Inbrottsskyddskrav          Skyddsklass 1 

Egendomsförsäkringen gäller för objekttypen ”maskinerier/inventarier”, vilket innebär att byggnader inte ingår oberoende av värdet. Dessutom är följande saker undantagna.

• Trafikförsäkringspliktiga fordon och släpfordon till dessa
– motorfordon, traktor, terrängmotorfordon och truck
– motorredskap, vikt över 2 000 kilo
– motorredskap, vikt mindre än 2 000 kilo, men där den väsentliga funktionen består i persontransport eller godsförflyttning.
• Luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare), hydrokoptrar, segel- eller maskindrivna skepp och båtar.
• Produktiv skog och skogsmark.
• Båthus, brygga, badhytt, kallbadhus, växthus, plasthall, tält och tillfälligt hus, till exempel barack eller liknande, samt egendom i sådana hus.
• Kulvertanläggning och servisledning.
• Egendom som försäkringstagaren hyr ut eller leasar ut.
Ovanstående är enbart utdrag ur villkoret. Ytterligare undantag finns. För kompletta villkor se information nedan. "pbb" betyder prisbasbelopp och ett prisbasbelopp 
är 44 300 kronor, år 2016. 
 

Kollektiv försäkring är billigare  

Genom att köpa en kollektiv försäkring blir kostnaden mycket lägre än om varje grupp skulle teckna en egen försäkring. Därför kan Hela Sverige ska leva betala försäkringspremien utan att ta någon avgift från enskilda grupper. 

Den nya försäkringen är ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea. Skaderegleringen kommer att skötas av Svedea, alternativt av dem utsedda konsulter med täckning över hela landet. Försäkringen har tidigare varit tecknad i SalusAnsvar och Folksam, men från 2016-07-01 är det Svedea som tagit över. 
 

Försäkringsvillkoren i sin helhet  

Villkoren för den byalagsförsäkring som vi tecknat följer i huvudsak de allmänna villkor som 
försäkringsbolaget tillämpar med de begränsningar och försäkringsbelopp, som du finner ovan. Fullständiga villkor finns att hämta på www.svedea .se. Aktuella försäkringsvillkor är:
GRK10:4
GRK90:2
T167:3
AA:2
 

Kontakt  

Svedea, telefon 0771-160 199. Ange försäkringsnummer 1636899. 
Claes Bergqvist Hela Sverige ska leva Sjuhärad. Telefon: 033- 28 20 43.