Hoppa till innehållet

Starta förening

Starta/Bilda en Förening

Vad är en förening?
En förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse
eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald föreningsstyrelse. Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt och ska bygga på demokratiska principer. Alla har rätt att bilda en förening.

Hur man bildar en förening?
En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En tillfällig styrelse (interimstyrelse) utses och kan bestå av tre personer, ordförande, sekreterare och kassör. Interimstyrelsens uppgift är att förbereda för ett första årsmöte genom att kalla intresserade personer till ett möte för att bilda en förening, anta stadgar och välja föreningsstyrelse och revisorer. Det är viktigt att alla personer som kan tänkas väljas in i styrelsen är vidtalade i förväg och godkänner att bli valda som ledamöter. Förslag till passande namn för föreningen bör finnas. Budgetförslag för föreningens verksamhet och ett förslag på föreningens kommande medlemsavgift bör finnas framtaget inför mötet.
När interimstyrelsen tagit fram förslag till namn på föreningen, stadgar och förslag på styrelseledamöter, revisorer m.m. är det dags att kalla till årsmöte. Efter detta första möte är föreningen formellt bildad.

Styrelsen
Styrelsen ska minst bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Stadgar
Stadgar är skrivna regler för föreningens arbete. Stadgarna är grunden i en förening. Där beskrivs föreningens syfte, regler och arbetssätt. En förening betraktas som så kallad juridisk person stadgarna är antagna och en styrelse är vald.

Behöver ni mer hjälp?
Vänd er till Hela Sverige ska leva, Kronbergs län direkt här

Starta/Bilda en Ekonomisk Förening

Vad är en ekonomisk förening?
En ekonomisk förening är till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter som på ett organiserat sätt ägnar sig åt en avgränsad verksamhet. Medlemmarna innehar ("äger") föreningen, utan personlig ansvarighet, genom en andel eller insats.

Medlemskapet i föreningen ska leda till någon form av ekonomiskt utbyte för föreningens medlemmar. Medlemmarna ska delta i den ekonomiska föreningen som konsumenter, brukare eller leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att nyttja föreningens tjänster.

Ekonomisk föreningen är den vanligaste företagsformen för kooperativ. Ekonomiska föreningar används ofta som en företagsform snarare än en föreningsform men man kan också starta en ekonomisk förening för att till exempel utföra stora gemensamma inköp av basvaror. Exempel på särskilda former av ekonomisk förening är bostadsrättsförening och kooperativ hyresrättsförening. 

Hur bildar man en ekonomisk förening?

Man bildar en ekonomisk föreningen genom att minst tre medlemmar, som kan vara fysiska eller juridiska personer, håller en konstituerande stämma och beslutar att bilda föreningen, antar stadgar samt väljer en styrelse och revisor.

Föreningen är slutligen bildad när stadgar, protokoll och registreringsblankett är är insänd till Bolagsverket för registrering. En ekonomisk förening är en juridisk person och kan ingå avtal med utomstående.

För att Bolagsverket ska godkänna registreringen av den Ekonomiska föreningen måste föreningen vara kooperativ till sin natur. Detta innebär att medlemmarna måste vara mer eller mindre akriva själva. Ekonomiska föreningar regleras av en speciallag, den så kallade föreningslagen, lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Medlem kan den person bli som uppfyller kraven för medlemskap; men det får inte vara diskriminerande (hudfärg, ekonomiska tillgångar, med mera). Medlemmar kan tillträda och frånträda över tid. Föreningens stadgar styr hur verksamheten ska bedrivas.

Namnskydd

Föreningens namn är skyddat i hela landet.

Ekonomisk förening jämfört med andra bolagsformer

Liksom för aktiebolag så måste en Ekonomisk förening ha en revisor. I större ekonomiska föreningar skall revisorn vara godkänd eller auktoriserad och i mindre ekonomiska föreningar räcker det med att ha en revisor som är kunnig för sitt uppdrag. Verksamheten som bedrivs i den ekonomiska föreningen kan vara till exempel kommersiellt eller finansiellt eller på annat sätt affärsmässigt organiserad men en skillnad är att medlemmarna kan vara mer aktiva och delatiga i verksamheten än i till exempel ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Om det till exempel ska vara ett krav att deltagarna i företaget är delaktiga, kanske man gemensamt äger mark eller annat som på något sätt är en förutsättning eller inblandat i verksamheten så kan det passa bättre med de demokratiska egenskaper som kan vara förknippat med en ekonomisk förening.

Fördelar med ekonomisk förening är att du som medlem kan dra nytta av att vara en del av föreningens verksamhet. Ekonomiska föreningar bygger vanligtvis på demokrati och ansvarstagande. I de flesta ekonomiska föreningar har varje medlem en (1) röst. En ekonomisk förening kan ha brutet räkenskapsår, vilket kan medföra fördelar.

Om ni är tre personer som vill driva företag tillsammans passar till exempel även Aktiebolag, Handelsbolag och Kommanditbolag.

Det går ej att bedriva en ekonomisk förening ensam, för ensamföretagare passar istället till exempel organisationsformen Enskild firma eller Aktiebolag bättre.

Andra former av föreningar

Det finns även andra sorters föreningar, till exempel Kamratföreningar och Ideella föreningar. Dessa ""vanliga"", ""enklare"" typer av föreningar får ej blandas ihop med organisationsformen Ekonomisk förening.

En annan vanlig form av förening är en Ideel förening. I en Ideel förening finns inga vinstintressen.

En ideell förening som har ett annat syfte än att främja medlemmarnas ekonomiska intresse kan ändå ägna sig åt ekonomisk verksamhet. Ett exempel på det är en idrottsförening som bedriver olika former av ekonomisk verksamhet, som att exempelvis ta inträde och driva servering. En ideel förening får till exempel normalt inte bedriva näring, alltså inte sälja produkter eller tjänster utan man måste göra en tilläggsregistrering för att få rätt att bedriva näring. Det finns ingen speciell lag som reglerar ideella föreningar, utan annan lag och praxis tillämpas på dem. Det finns inte heller något obligatoriskt register över ideella föreningar. Eftersom en ideell förening är en egen juridisk person så kan den ansöka om ett organisationsnummer hos Skatteverket och därmed få rätt att bedriva näring.

En förening får inte göra avdrag för mervärdesskatt, moms utan betalar moms vid inköp. Andra bolagsformer (får efter registrering/godkännande från Skattemyndigheten) drar av moms och får i efterhand tillbaks 25% av inköp. Vid försäljning betalas alltid moms.

Detta innebär således att om du tänkt starta en butik så passar Ekonomisk förening bättre än en Ideel förening men även Handelsbolag, Kommanditbolag, Enskild firma och Aktiebolag skulle passa bra.

Tänk igenom vilka behov och ramar som kan passa idag och imorgon innan du registrerar en Ekonomisk förening. Ska medlemmarna betala en insats vid bildandet kanske Handelsbolag, Kommanditbolag och Aktiebolag skulle passa lika bra?

Man kan såklart även tänka sig konstellationer där de olika personerna driver egna bolag som är delägare i ett gemensamt bolag och att man fakturerar sina arvoden från de respektive egna bolagen (tex enskilda firmor eller Aktiebolag) och att verksamheten och det gemensamma ansiktet utåt är det gemensamt ägda, företrädesvis Aktiebolaget (eller föreningen).

Andra former av föreningar är: samfällighetsföreningar, villaföreningar, politiska föreningar, politiska partier, lokala aktionsgrupper, miljöorganisationer, fackliga föreningar, föreningar för boende som till exempel bostadsrättsföreningar, religiösa föreningar så som samfund med flera. Stiftelser är en på sätt och vis liknande organisationsform som vi ej behandlar i denna text.

Bostadsföretag (ej att förväxla med bostadsrättsförening) är en skattemässig definition på boendeformer såsom bostadsrättsförening, bostatsförening och bostadsaktiebolag. Bostadsföretag kan vara äkta eller oäkta. Ett oäkta bostadsföretag beskattas hårdare men den har ofta lägre kostnader, exempelvis på grund av att fastigheten har intäkter från uthyrningslokaler.

En förening som saknar organisationsnummer och "bara" existerar i dokuement som stadgar mm hos medlemmarna har i regel svårt att bli kund till andra företag och går till exempel ej heller att göra en kreditbedömning på via sedvanliga kreditupplysningstjänster och liknande därför kan det vara bättre att bedriva sin föreningsverksamhet med behov av att köpa och sälja varor och tjänster som en ekonomisk förening (eller en Ideel förening med rätt att bedriva näring) eller som ett företag.

Kapital

Varje medlem i den ekonomiska föreningen betalar ett insats kapital och många ekonomiska föreningar har även en årlig medlemsavgift. Storleken på  insatskapitalet och medlemsavgiften beslutas på föreningsstämman. Det finns inget formellt krav på kapitalinsats.

Ansvar och risker

Det ekonomiska ansvaret för den individuelle medlemmen begränsas till det kapital som satsas i föreningen. Medlemmarna, som kan vara både fysiska och juridiska personer, om inte stadgarna säger annat, påverkar verksamheten. Föreningsstämman är den ekonomiska föreningens högsta beslutande organ. Vanligtvis har varje medlem rätt att delta och rösta på föreningsstämman.

På föreningsstämman väljer man styrelse, revisor, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, ändring av stadgar, föreningsens vinst/förlust och fastställer balans- och resultaträkning.

Det lär även ha förekommit att medlemmar ska ha "gjort en kupp" och tagit sig in i ekonomiska föreningar och tagit över denna tack vare möjligheten att som medlem påverka verksamheten. Risken med majoritetsbeslut är såklart att en "oönskad ny majoritet" kan "ta över" verksamheten, detta kan troligen förhindras genom att formulera stadgarna för föreningen på ett, icke diskriminerande, sätt som förhindrar detta. Till exempel kan man besluta att varje medlem ska betala ett insatskapital och en årlig medlemsavgift och att större förändringar måste genomföras genom beslut på två efter varandra följande årsstämmor