Hoppa till innehållet

Här hittar ni våra stadgar och dokument!

Stadgar för Hela Sverige ska leva, Kronobergs län

Antagna Stadgar vid Årsmötet 2014-03-21             

 

Stadgar för Hela Sverige ska leva, Kronobergs län

§ 1

Föreningens namn är Hela Sverige ska leva, Kronobergs län.

§ 2

Föreningen har sitt säte och verksamhetsområde i Kronobergs län.

§ 3

Föreningen är Hela Sverige ska levas Länsavdelning i Kronoberg.

 § 4

Föreningen är ideell, religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet samt för socialt,
miljömässigt, ekonomiskt och strukturell hållbar utveckling.

Föreningen skall arbeta i demokratisk anda och verka för alla medlemmars engagemang och delaktighet.

§ 5

Föreningens ändamål är att ur ett lokalt perspektiv stimulera och stödja lokala utvecklingsgrupper, genom att stärka samverkan mellan utvecklingsgrupper, (byalag, samhällsföreningar), kommuner och regionala myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan dessa grupper samt att bedriva opinionsarbete i kontakt med myndigheter och organisationer.

Vid behov företräda de lokala utvecklingsgrupperna i frågor av övergripande karaktär.

§ 6

Medlemskap kan vinnas av lokala föreningar, utvecklingsgrupper och kooperativt utvecklingscentrum och liknande organ som stödjer landsbygdsutveckling i Kronobergs län.
Ansökan om medlemskap görs till Hela Sverige ska leva, Kronobergs län.
Medlemskap förutsätter att styrelse finns och att årsmöte hålls årligen.

§ 7

Medlemsavgiftens storlek beslutas av föreningens årsstämma.

§ 8

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämma eller extra medlemsstämma.

Föreningens löpande angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse bestående av ordförande, som väljs på ett (1) år. Och minst sex (6) och max åtta (8) ordinarie ledamöter. dessa väljs på två (2) år. Samt minst två (2) suppleanter, dessa väljs på ett (1) år.

Årsstämma eller extra medlemsstämma väljer styrelse och utser ordförande.

Styrelsen har möjlighet att utse arbetsutskott och tillfälliga arbetsgrupper.

§ 9

Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen bemyndigar därtill samt i övrigt i den omfattning och på det sätt som styrelsen beslutar.

§ 10

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

Det åligger styrelsen att senast 31 mars överlämna erforderliga handlingar till revisorerna.

§ 11

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer årsstämman för tiden fram till nästkommande årsstämma två revisorer jämte en ersättare.

Revisorerna skall efter verkställd revision avge av dem undertecknad revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsstämma.

§ 12

Årsstämma skall avhållas före april månads utgång.

Extra medlemsstämma inkallas:

- då ny större policyfråga aktualiseras och snabbt ställningstagande krävs,

- då styrelsen är klart oense i en viktig fråga,

- då styrelsen av andra skäl finner det lämpligt.

§ 13

Kallelse till årsstämma sker på lämpligt sätt tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) före ordinarie årsstämma. Kallelse till extra medlemsstämma skall ske tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor innan extra medlemsstämma.

§ 14

Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1 Årsmötets öppnande

2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3 Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare

4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5 Fastställande av dagordning

6 Styrelsens årsredogörelse

7 Revisionsberättelse

8 Fråga om ansvarsfrihet

9 Behandling av inkomna förslag/motioner

10 Medlemsavgift för våra medlemsföreningar
11 Förslag till styrelsen

12 Fastställande av verksamhetsplan och budget

13 Val av Föreningens ordförande för ett (1) år
14 Val av ordinarie styrelseledamöter för två (2) år

15 Val av styrelsesuppleanter för ett (1) år

16 Val av två (2) revisorer och suppleanter

17 Val av valberedning

18 Val av ev. andra funktionärer eller arbetsgrupper
19 Vid stämman väckta frågor

20 Årsmötets avslutande

§ 15

Ärende eller motion som skall behandlas på årsstämman skall vara inlämnade
senast åtta (8) veckor före årsstämma.

§ 16

Vid årsstämma och extra medlemsstämma har samtliga ombud och övriga närvarande förslags- och yttranderätt. Alla beslut vid stämma utövas av röstberättigat ombud där varje utvecklingsgrupp har en röst. Därutöver har styrelsens medlemmar vardera en röst. Omröstning sker öppet. Vid personval skall om något ombud så begär sluten omröstning ske. Vid lika röstetal i personval sker lottning. Vid lika röstetal i övriga frågor har stämmoordföranden utslagsröst.

§ 17

Medlem som inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller av vårdslöshet eller uppsåt skadar föreningen får av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 18

Begäran om utträde ur föreningen skall ske skriftligt till styrelsen.

§ 19

Ändring av dessa stadgar kan ske, efter att förslag utskickats i förväg till medlemsföreningarna via e-post, genom enhälligt beslut på årsmötet eller genom beslut med enkel majoritet vid två (2) på varandra följande möten varav ett (1) skall vara ordinarie årsmöte.
§ 20

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan medlemmarna.

§ 21

Tvister inom föreningen skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

 

 

 

 

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas
Stadgar, hittar du om du klickar HÄR