Hoppa till innehållet

Årsmöte!!

Kallelse till årsmöte!

Datum: 29 September 2020

Plats: Pga Corona har årsmötet varit uppskjutet, men kommer

nu att ske i digital form. Länken till årsmötet är följande: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM4ZjhkODAtYTBiNS00MTY2LWIyNjAtMDg4MDVmMTRmODJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3b4cf3a-ca77-4a02-aefa-f4398591468f%22%2c%22Oid%22%3a%22002c5534-01ac-44db-a140-87916f66f6f1%22%7d

Då finns även alla handlingar tillgängliga för dem som önskar ta del av dem.

Tid: 18.30 – 20.00

VÄLKOMNA!

Styrelsen för Hela Sverige ska Leva – Jämtlands län!