Hoppa till innehållet

POLITIKERNA SVARAR OM RESULTATET AV DE 75 FÖRSLAGEN.


FÖR SOCIALDEMOKRATERNA: Jennie Nilsson, Landsbygdsminister.

”Klyftorna mellan människor och mellan stad och land måste minska. Därför kommer den här regeringen fortsätta att driva en kraftfull och aktiv politik för hela landet. Hela Sverige ska levas rapport och arbete visar att vi fortfarande har en lång väg att gå tillsammans, innan hela landets potential tas tillvara. Jag delar inte alla slutsatser i rapporten, men den synliggör mycket av det viktiga arbete vi måste göra som land – för att hela samhället ska vara starkt.”


FÖR VÄNSTERPARTIET: Jonas Sjöstedt, f.d. partiledare.

 "Vänsterpartiet delar oron över att inte fler av punkterna från Landsbygdsutredningen är genomförda. För oss är det en självklarhet att folk ska kunna bo och leva i hela landet. Då krävs god tillgång på samhällsservice och statlig närvaro. Barn ska inte behöva ta bussen i gryningen för att närmsta skolan har lagt ner, äldre ska ha möjlighet att flytta till ett äldreboende nära hemmet när den dagen kommer och polisen ska finnas i hela Sverige. Vi vill att det ska finnas en god infrastruktur i hela landet med bussar och tåg som går i tid. Idag samlas mycket av resurserna i storstadsregionerna. Men det är hela landet som jobbat ihop rikedomarna. Vi i Vänsterpartiet vill omfördela via skattesystemet så att de pengarna också kommer hela Sverige till del."

FÖR MODERATERNA: John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson.

”Vi ser med oro på att klyftorna mellan stad och land växer. Särskilt eftersom vi vet att landsbygden och de gröna näringarna är en viktig del i omställningen till ett mer miljö- och klimatsmart samhälle. Därför krävs bättre förutsättningar för landsbygdens näringar. Att bara tre av 75 förslag är genomförda är symptomatiskt för den här regeringens oförmåga att genomföra viktiga reformer som är bra för Sverige. När regeringen väl tar tag i viktiga frågor – som strandskyddet – är det otillräckligt. Regeringens saktfärdighet gynnar inte landsbygden.”


FÖR CENTERPARTIET: Ulrika Heie, landsbygdspolitisk talesperson.

"Centerpartiet beklagar att regeringen inte har åstadkommit mer verkstad av landsbygdskommitténs förslag under de år som har gått sedan utredningen presenterades. Vi är framför allt kritiska till att den rätta viljan inte verkar finnas.

Bland annat borde regeringen vid det här laget ha gått vidare med fler insatser från den inriktningsproposition som togs fram efter utredningen – och som även den involverade stora delar av Landsbygdssverige.

För Centerpartiet är det uppenbart att landsbygdsfrågorna inte har den status de förtjänar i regeringen och i regeringskansliet. Det var något som Centerpartiet befarade när Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att avskaffa landsbygdsdepartementet i samband med maktskiftet 2014 och istället göra det till en del av Näringsdepartementet.

För Centerpartiet har landsbygdens behov högsta prioritet. Det har vi bl.a. med oss när vi förhandlar statsbudgeten med regeringen. I budgeten för 2021 är vi särskilt glada att vi lyckats förhandla fram stora satsningar på landsbygdsprogrammet 2021-2022, bredband, underhåll av vägar och sänkta kostnader för landsbygdens företag är några viktiga delar som nu finns med."


FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA: Eric Palmqvist, riksdagsledamot.

"Sverigedemokraterna verkar för tillväxt, jobb och välfärd i hela Sverige. Vi ser positivt på landsbygdskommitténs förslag, som bygger på och främjar ett livskraftigt näringsliv, men det tar alltför lång tid för regeringen att lägga fram konkret politik. Det rör exempelvis utredningens förslag om satsningar riktade mot näringslivsknutna investeringar och innovationssatsningar, liksom att offentlig upphandling av mat skall kopplas till svenska regler för exempelvis djurskötsel. Det hade också varit önskvärt om fler förslag funnits med för att underlätta för jordbruket, eftersom ett lönsamt jordbruk är en grundförutsättning även för andra  näringar på landsbygden. Beträffande skog och äganderätt måste regeringen tydligt gynna aktivt brukande, men med extra naturhänsyn där så behövs."


FÖR MILJÖPARTIET: Isabella Lövin och Per Bolund, språkrör.

"Miljöpartiet arbetar för ett Sverige som håller ihop och som inte delas mellan land och stad. Det återstår väldigt mycket att göra i landsbygdspolitiken och för att hela landet ska leva och växa. Vi vill bland mycket annat se ett förändrat reseavdrag och att fastighetsskatten för vindkraftverk ska gå till de kommuner där vindkraftverken finns. Hela Sverige ska leva kommer med många viktiga inspel till arbetet. Miljöpartiet stödjer helheten i landsbygdskommitténs betänkande och anser att många av dess förslag är steg i rätt riktning. Fler förslag borde genomföras och arbete med genomförandet pågår i Regeringskansliet. En del av förslagen kan ha tagits tillvara på delvis annat sätt än vad kommittén föreslog och även i de fallen har kommitténs arbete varit värdefullt."


FÖR KRISTDEMOKRATERNA: Ebba Busch, partiledare.

"Att endast 3 av 75 förslag som Landsbygdskommittén lagt fram har genomförts är anmärkningsvärt. Kommittén presenterade förslag med tydliga uppdrag för regeringen att ta vidare, trots det har många uppdrag inte ens givits ut. Hela Sverige ska Leva:s redovisning av hur förslagen från Landsbygdskommittén följts upp är en kallelse för oss som oppositionsparti att ligga på för att driva regeringen framför oss i att genomföra förslagen. Landsbygden förtjänar en regering som faktiskt i handling bryr sig om landsbygden."


FÖR LIBERALERNA: Nyamko Sabuni, partiledare.

"Landsbygdsutredningen presenterade många bra förslag, men Liberalerna har varit kritiska till regeringens saktfärdighet när det gäller genomförandet. Utgångspunkten för Liberalerna är att det ska gå att bo, leva och driva företag i hela landet. Vi arbetar därför aktivt för de förslag som ligger i linje med vår liberala syn på regional utveckling vilket innebär lägre skatt på arbete och företagande samt att byråkratiska hinder för utveckling avvecklas.

För att det ska bli möjligt krävs att tillgången på offentlig och kommersiell service säkras, bostadsbyggandet underlättas, att målet om digital uppkoppling uppnås och att infrastrukturen underhålls och byggs ut. Det är därför glädjande att Liberalerna genom samarbetet med regeringen lyckats förhandla fram en historiskt stor satsning på bredbandsutbyggnad i 2021 års budget.

Liberalerna har också bidragit till att den statliga närvaron nu stärks genom utbyggnaden av lokala servicekontor över hela landet och vi är starkt pådrivande för att antalet poliser nu ökar rejält i hela landet. Vi har även medverkat till en översyn av regelverket kring byggregler, bl. a när det gäller strandskyddet, som vi hoppas kan underlätta bostadsbyggandet i attraktiva lägen på landsbygden.

Slutligen vill vi lyfta fram att vi bidragit till en ökning av resurserna för ett förbättrat väg- och järnvägsunderhåll samt en översyn av reseavdraget i syfte att göra det regionalt anpassat så att det gynnar pendlare som inte har tillgång till kollektivtrafik. Liberalerna kommer att fortsätta vara pådrivande för en god utveckling i hela landet."


Vill du veta mer om landsbygdsutredningen?

Klicka här för att läsa mer om landsbygdsutredningen och vår rapport: https://helasverige.se/webb/landsbygdsutredning/