Hoppa till innehållet

Läs mer om vår organisation!

BYARÖRELSEN - EN KRAFT ATT RÄKNA MED

Runt om i Sverige finns lokala utvecklingsgrupper. De har olika namn, som byalag, samhällsföreningar eller intresseföreningar. Gemensamt är att de arbetar för den egna bygdens utveckling och bästa.

En lokal utvecklingsgrupp bildas när människor känner behov av den.I gruppen samverkar man lokalt, över föreningsgränser och partigränser, och ser helheten i bygden. Alla behövs för att bygden skall blomstra.

Arbetet utgår från vad bygdens invånare själva tycker är viktigt. Vissa grupper prioriterar bredband, andra sätter upp vindsnurror, tar över affären eller skolan. I en bygd satsar man på småskalig turism, i en annan bygger man egna bostäder. Många jobbar med den grundläggande samhällsservicen i bygden. Arbetet sker oftast ideellt.

Kort och gott utför dessa grupper ett betydande samhällsarbete. De organiserar basservice, vårdar miljön och stimulerar entreprenörskap. De vitaliserar demokratin och skapar företagsamma och hållbara bygder över hela Sverige

Gemensamt för alla är strävandet efter inflytande, liksom övertygelsen om landsbygdens värden och möjligheter.

RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

Runt 5000 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer – det är Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva.

Riksorganisationen HSsltydliggör och tillvaratar landsbygdens värden. Vi ser till helheten över alla sektors- och partigränser. Vi samlar vårt lands utvecklingsgrupper i byarörelsen, en växande folkrörelse som skapar företagsamma och hållbara bygder så att hela Sverige ska leva. 

Det finns idag ca 5000 lokala utvecklingsgrupper runt om i landet som kämpar hårt för sin bygds utveckling. Omkring 100000 personer är direkt verksamma i dessa grupper och åtminstone en tredjedel av Sveriges befolkning berörs av aktiviteterna. Grupperna satsar årligen upp emot en miljard kronor i ideellt arbete och kapital i sin bygd.

LÄNSBYGDERÅDET X-ING GÄVLEBORG

Länsbygderådet  i vårt län heter Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg.
I vårt arbetsområde ingår 10 kommuner och cirka 250 lokala utvecklingsgrupper.

X-ing är länets utvecklingsgrupper i förening, ett nätverk för samverkan,en organisation med den lokala känslan för bygden

X-ings huvuduppgift är att verka i riksorganisationen Hela Sverige ska levas anda och utgöra den regionala stödformen för de lokala utvecklingsgrupperna.

Verksamhetens inriktning fastställs vid årsmöte och höstmöte för att tydliggöra medlemsgruppernas önskan och förväntan på Länsbygderådet.

Länsbygderådet har inget ”egenintresse” förutom att så långt som möjligt verka stödjande för de lokala utvecklingsgruppernas arbete. Med andra ord så formas verksamheten utifrån de lokala utvecklingsgruppernas önskemål och behov.

I vårt arbete med landsbygdsutveckling är vi beroende av ett gott samarbete med samverkans- och medlemsorganisationer, och vårt nätverk är stor - det är det som är vår styrka.

VÅR VÄRDEGRUND

All vår verksamhet och allt vårt utvecklingsarbete utgår från demokrati, mångfald och jämställdhet.

Underifrånperspektivet och helhetssynen präglar vårt sätt att ta oss an allt som rör landsbygdens utveckling.

MÅLGRUPPER

  • Våra medlemmar
  • Allmänheten
  • Politiker och andra beslutsfattare
  • Andra aktörer inom landsbygdsutvecklingen

VI STÖDJER LOKAL UTVECKLING GENOM ATT

  • Påverka den allmänna opinionen och politiken
  •   Arbeta för landsbygdens utveckling från landsbygdens perspektiv samt för samarbete mellan land och stad
  •   Verka för att arbetet sker i samverkan med lokala utvecklingsgrupper, medlemsorganisationer, kommun- och länsbygderåd samt myndigheter, organisationer och andra intressenter som stödjer föreningens syfte och verksamhet
  •   Ser till att arbetet har en integrerad, miljövänlig och jämställd inriktning
  •   Verksamheten grundar sig på de rådgivande rekommendationer som landsbygdsriksdagen uttalar

HELA SVERIGES BYALAGSFÖRSÄKRING

Alla lokala utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister är försäkrade genom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, och det kostar inte en krona. Även alla kommunbygderåd och länsavdelningar omfattas av försäkringen.

Försäkringen vi tecknat är en grundförsäkring anpassad efter de flesta lokala gruppernas behov. Den omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring.

Genom att vi köpt en kollektiv försäkring, blir kostnaden så pass låg att vi inte behöver ta ut någon avgift av våra medlemsgrupper. Försäkringen är ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea.

LÄS MER OM BYALAGSFÖRSÄKRINGEN HÄR

INTRESSERAD ATT BLI MEDLEM HOS LÄNSBYGDERÅDET XING GÄVLEBORG?

Bli medlem hos X-ing Gävleborg.