Hoppa till innehållet

Förändrad postutdelning enligt förslag från Postnord

Följande är en kort beskrivning om hur postgången fungerade då postväsendet togs i bruk på 1600-talet. Myndigheternas postbefordran var dock inte reguljär, postbud skickades då det fanns försändelser som behövde komma fram. Posthornet är i Sverige symbolen för Posten. Det togs i bruk på 1600- talet, då postväsendet infördes i Sverige. Distributionen skedde genom ett nätverk av bondgårdar. Drängen som kom med posten anmälde sin ankomst genom att tuta i hornet. Då var det dags för den postansvarige på gården att göra sig redo att föra posten vidare till nästa gård. Hornet användes också för att signalera postens avgång från gården, samt för att bereda plats på vägarna. Så var det på 1600 – talet.

Vi är inte så långt bort till att återgå till detta år 2020 när man nu inför varannan dags utdelning som man har testat i ett pilotområde under hösten 2020: Under hösten 2020 har vi testat, utvärderat och justerat modellen i pilotområdet Kävlinge och delar av Lund. Piloten har utfallit väl, och varannandagsutdelningen införs i hela region Syd från och med den 1 februari 2021.Det innebär att alla som bor i områden med postnummer som börjar med 2 från det datumet får sina paket varje vardag medan brev, tidningar och reklam kommer varannan. Planen är att sedan rulla ut successivt över hela landet och vara klara 2022. Det är viktigt att vi håller en god kvalitet och en bra arbetsmiljö under hela förändringen. Vi kommer hela tiden att utvärdera arbetet, och stöter vi på oväntade hinder kan tidplanen ändras. Det får aldrig gå så fort att det inte blir rätt.

När man började med detta test såg Sverige inte ut som det gör idag efter det att COVID 19 kommit. Allt fler arbetar hemma, många vill flytta ut på landsbygden men servicen där håller på att försvinna. Många får åka upp till 3-4 mil för att hämta ut små paket, i stället för att brevbäraren har dem med sig. På vissa håll kommer det 3 distributions bilar efter varandra. En för posten, en för reklam och en tredje för tidningar. Detta borde gå att lösas genom samarbete så att i alla fall 3 blir 2. Den 1 januari 1993 avregleras posthanteringen i Sverige och Postverket tappar monopolet på posthanteringen.

Postmarknaden är nu konkurrensutsatt. Postlagen föreskriver lika villkor för postoperatörerna med ett viktigt undantag: Posten måste som enda operatör erbjuda rikstäckande service med befordran av A-post dagen efter den postats. Trots detta var Postens andel av brevmarknaden över 90 % år 2003. Länsavdelningarna i Hela Sverige ska leva ställer inte upp på denna förändring utan anser att post och tidningar ska levereras dagligen i hela landet. Småpaket ska kunna levereras av lantbrevbärarna främst som en miljöbesparande åtgärd men det är också en service. Både på landsbygden och i städerna.

Vi i länsavdelningen HSSL Fyrbodal vill också

att regeringen pausar Postnords införande av varannandagsutdelning till dess att den utredning som ska ledas av Britt Bohlin har lämnat sitt förslag dvs 31 januari 2023. att regeringen och PTS pausar införandet av varannandagsutdelning tills de nationella målen för digitalisering på landsbygden har uppfyllts.

att svenska staten och svenska skattebetalare inte ska behöva vara med och finansiera de underskott som den danska verksamheten har gått med , underskott på närmare 2,99 miljarder enligt en intern utredning som tagits fram inom Postnord att regeringen INTE låter demokratin urholkas på så sätt

att äldre och andra boende på landsbygden med dålig mobiltäckning och dåliga eller helt i avsaknad av tillgång av bredband utesluts från möjligheten till att delta i debatter och nyhetsflöde. Vi riskerar också att de lokala nyhetstidningarna läggs ned.

att Postnord ska informera berörda hushåll på landsbygden om och när varannandagsutdelning kommer att införas. Ingen sådan information har lämnats till berörda hushåll förutom uppgifter på Postnords hemsida och den debatt som förs i dagspressen.

att Postnord ska använda korrekta termer när man beskriver i vilka områden som varannandagsutdelning ska införas.

Att Postnord i sin interna organisation använder begrepp som ”Göteborgsregionen” är acceptabelt men inte när man kommunicerar ut mot allmänheten. När man skriver Göteborgsregionen ger detta läsaren uppfattningen att varannandagsutdelning endast ska införas i Göteborg och dess närområden. Dalsland och större delen av Bohuslän ingår inte i begreppet Göteborgsregionen utan där brukar man tala om Fyrbodal

Lerdal mars 2021

Styrelsen för HSSL Fyrbodal Genom Christer Johansson Vice ordförande