Hoppa till innehållet

Här hittar ni våra stadgar och dokument!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Dalarna

Beslutade på årsmöte 2016­05­22

§ 1 Föreningens status

Hela Sverige ska leva Dalarna är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen är den riksomfattande ideella föreningen Hela Sverige ska levas länsrepresentation i Dalarna.

§ 2 Föreningens namn

Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Dalarna.

§ 3 Föreningens syfte

Föreningens verksamhet ska ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela länet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land.

§ 4 Föreningens verksamhet

Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som verkar inom lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi för att Hela Sverige ska leva. Verksamheten ska ge en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela länet.

Hela Sverige ska leva Dalarna arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, kommunbygderåd, medlemsorganisationer, samt myndigheter, organisationer och andra intressenter.

§ 5 Medlemskap

Lokal utvecklingsgrupp och kommunbygderåd enligt § 9 är medlemmar i Hela Sverige ska leva.

Medlemskap för lokal utvecklingsgrupp och kommunbygderåd beviljas av Hela Sverige ska leva Dalarna. Där detta inte kan ske beviljar styrelsen i Hela Sverige ska leva medlemskap.

Medlem kan också vara annan organisation som stödjer Hela Sverige ska levas syfte.

Sökande av medlemskap som får ansökan avslagen kan få sin ansökan prövad av Hela Sverige ska levas föreningsmöte.

Det åligger Hela Sverige ska leva Dalarna att hålla ett aktuellt medlemsregister.

§ 6 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs av Hela Sverige ska leva Dalarnas föreningsmöte.

§ 7 Medlemskaps upphörande

Medlemskap upphör från den dag, då skrivelse om begärt utträde registrerats.

Medlemskap upphör också då medlemsavgift ej erlagts 3 kalendermånader efter betalningstidens utgång och då 2 påminnelser utsänts.

Medlem, som bryter mot dessa stadgar eller som skadar Hela Sverige ska leva, Hela Sverige ska leva Dalarna eller motarbetar deras syfte och verksamhet, kan av styrelserna uteslutas.

Utesluten medlem kan få sin sak prövad av Hela Sverige ska levas föreningsmöte.

§ 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets­ och räkenskapsår är kalenderår.

§ 9 Lokal utvecklingsgrupp och kommunbygderåd

Med lokal utvecklingsgrupp och kommunbygderåd avses grupp som:

a. har öppet medlemskap för alla, som bor inom det geografiska område gruppen har

som arbetsområde b. arbetar för sin bygds eller kommuns framtid och utveckling c. arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet och för socialt,

miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling

Lokala utvecklingsgrupper kan bilda kommunbygderåd.

Kommunbygderåd bör anta egna stadgar. Stadgarna får inte strida mot syftet i stadgarna för Hela Sverige ska leva eller Hela Sverige ska leva Dalarna. Kommunbygderådens uppgift är att ge stöd till och företräda de lokala utvecklingsgrupperna, samt vara deras samordnare på kommunal nivå.

§ 10 Årsmöte och föreningsmöte

Moment 1, ombud Årsmöte och föreningsmöte består av två valda ombud från varje kommun samt ett ombud från varje medlemsorganisation ansluten senast 1 januari samma år som årsmötet hålls. Ombudet får endast företräda en organisation.

Ombud och ersättare för ombud från kommun utses av kommunbygderåd som är medlem i Hela Sverige ska leva Dalarna eller, om inte kommunbygderåd finns, kommunvis gemensamt av lokala utvecklingsgrupper som är medlemmar i Hela Sverige ska leva Dalarna vid protokollfört möte.

Ombud och ersättare för ombud från medlemsorganisation utses av respektive organisation vid protokollfört möte.

En jämn könsfördelning bland ombuden ska eftersträvas.

Mandattiden är tiden från årsmöte till årsmöte.

Utsedda ombud och deras ersättare meddelas senast 2 veckor före årsmöte till Hela Sverige ska leva Dalarnas styrelse.

Varje ombud har en röst.

Anm. Skulle antalet anmälda medlemsorganisationer överstiga antalet ombud från kommunerna ska ett antal ombud motsvarande ett mer än medlemsorganisationernas fördelas till kommunerna enligt beslut av styrelsen.

Moment 2, årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas varje år före maj månads utgång. Kallelse till årsmötet ska utsändas skriftligen per e­post senast 4 veckor och handlingar senast 2 veckor före mötet och hållas på tid och ort, som fastställs av styrelsen.

På årsmöte ska följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av mötessekreterare 3. Godkännande av röstlängd 4. Val av två ombud att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 5. Val av rösträknare 6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 7. Godkännande av dagordningen 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat­ och balansräkning 11. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 12. Beslut om arvode för styrelsen och revisorerna 13. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 14. Val av revisorer jämte ersättare 15. Val av valberedning med en sammankallande 16. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 17. Behandling av inkomna motioner 18. Övriga frågor

Moment 3, föreningsmöte Föreningsmöte genomförs under hösten. Ombud till föreningsmöte utses enligt de regler, som gäller för ombud till årsmötet.

På föreningsmöte ska verksamhetsplan och budget, samt principer och nivåer för medlemsavgifter beslutas för nästa verksamhetsår. I övrigt föreslår styrelsen dagordning för föreningsmötet.

Kallelse och utskick av handlingar för föreningsmötet sker i enlighet med vad, som stadgas för årsmöte.

Moment 4, extra årsmöte och extra föreningsmöte Extra årsmöte och extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådant möte ska även hållas, när det för uppgivet ändamål skriftligen begärts av en revisor eller av minst 10 ombud från kommuner eller medlemsorganisation.

Kallelse och dagordning till extra årsmöte och extra föreningsmöte ska skickas ut senast 2 veckor före mötet. Mötet hålls på plats och vid tidpunkt som styrelsen bestämmer, dock senast 6 veckor efter begäran kommit styrelsen tillhanda.

Mötet får endast behandla frågor för vilket det sammankallats.

Moment 5, besluts­ och valordning Vid årsmöten och föreningsmöten ska beslut fattas med enkel majoritet. Beslut fattas med öppen omröstning. Sluten omröstning ska dock genomföras om så begärs. Vid lika röstetal avgör lotten.

Val förrättas genom öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärs. För val krävs mer än hälften av avgivna röster. Uppnås inte detta förrättas omval mellan de två, som fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten. För att godkännas måste avlämnad valsedel uppta minst ett valbart namn och högst det antal namn, som ska väljas.

Moment 6, motion Varje lokal utvecklingsgrupp, kommunbygderåd och medlemsorganisation äger rätt att lämna motion till årsmötet.

Motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari för behandling vid kommande årsmöte.

§ 11 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet samt för förvaltningen av föreningens angelägenheter utifrån beslut på årsmöten och föreningsmöten.

Årsmötet ska välja en styrelse bestående av minst 4 ledamöter.

Styrelsens arbete leds av en ordförande som väljs för ett år. Fyllnadsval av ordförande kan ske också vid ordinarie föreningsmöte.

Övriga styrelseledamöter väljs för en mandatperiod av 2 år, där halva antalet ledamöter väljs varje år.

Vid fördelning av styrelseposter representeras kvinnor respektive män med lägst 40%

Samma princip ska gälla alla val vid föreningsmöten, samt när arbetsgrupper och liknande utses i föreningen.

Som styrelsens beslut gäller den mening, som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av mötesordförande. Är styrelsen inte fulltalig, får beslut fattas endast om minst hälften är närvarande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst fyra gånger per år eller om minst hälften av styrelseledamöterna påkallar sammanträdet. Med kallelse till styrelsemöte ska följa en föredragningslista.

§ 12 Valberedning

Årsmötet utser valberedning med tre till fem ledamöter, varav en sammankallande. Alla ledamöter väljs för ett år.

I valberedningen äger varje ledamot en röst. Om ledamot så begär ska sluten omröstning ske. Beslut fattas med enkel majoritet. Erhåller flera kandidater lika antal röster, avgör lotten.

Varje medlem har nomineringsrätt. Valberedningen meddelar tid då nominering ska vara valberedningen tillhanda.

§ 13 Revisorer

Årsmötet väljer en eller två ordinarie revisor och ersättare. Om endast en ordinarie revisor valts måste styrelsen upphandla auktoriserad eller godkänd revisor och ersättare för denne. Revisorer och ersättare väljs för ett år.

§ 14 Ändring av stadgar

Beslut om ändringar av stadgar fattas med minst två tredjedelar av antalet godkända avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte.

§ 15 Upplösning

Vid eventuell upplösning av föreningen krävs enhälligt beslut av årsmöte eller beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning ska föreningens tillgångar användas till ett ändamål som främjar bygdeutveckling.