Hoppa till innehållet

Om riksorganisationen Hela Sverige.

All utveckling är lokal, även den globala

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva företräder cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper som finns runt om i landet. De kan ha olika namn, som byalag, samhällsförening eller intresseförening.

Gemensamt är att de består av människor som gått samman och bestämt sig för att forma sin bygds eller sitt närområdes framtid. Oftast hittas en lokal utvecklingsgrupp på landsbygden eller i små samhällen, men de finns även här och var i storstäderna.

En lokal utvecklingsgrupp representerar den lokala allmännyttan och arbetar med det som är viktigt för människorna i just den bygden. Det kan vara att ta över skolan, bygga ett vindkraftverk, arbeta med lokal turism eller underlätta för företagen i bygden. Vissa arbetar med alltihop.

Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för dessa lokala grupper och för nära femtio organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar.

Vår uppgift är att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete. Vi är också en organisation som påverkar, genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden.

Välkommen in i vår värld!

Vår organisation

Basen för Riksorganisationen Hela Sverige ska levas verksamhet är de lokala utvecklingsgrupperna i hela landet och deras önskemål och behov.

För närvarande har Hela Sverige ska leva cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper registrerade i vårt medlemsregister, liksom knappt femtio medlemsorganisationer.

I många kommuner väljer de lokala grupperna att gå samman i kommunbygderåd för att gemensamt driva frågor. Det finns cirka hundra kommunbygderåd på olika håll i landet.

I samtliga län finns länsbygderåd som ger information, råd och stöd till grupperna, och som samordnar och driver gemensamma frågor i länet. Länsbygderåden utses av de lokala grupperna.

En styrelse svarar för det löpande arbetet. Den består av två ordföranden – en man och en kvinna – samt sju ordinarie ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna representerar de lokala utvecklingsgrupperna och medlemsorganisationerna. Årsmötet är vårt högsta beslutande organ.

Ett litet kansli i Stockholm ansvarar för information, samordning och administration.

Här kan du ladda ner en organisationsbild

Ekonomi

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är beroende av medlemsavgifter, sponsring och framför allt samhällsstöd för att verksamheten ska fungera.

Vi har nära femtio betalande medlemsorganisationer. Regeringen anslog 12 miljoner för år 2008, 14 miljoner för 2009 och 15 miljoner för år 2010. För vissa större projekt letar vi sponsorer och samarbetspartners.
Vi har beviljats 15 miljoner kronor per år för åren 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015.
De lokala utvecklingsgrupperna är medlemmar utan kostnad.